Potrebujem EUR


Kredit želim odplačati v mesecih. Moji mesečni prihodki znašajo EUR.


Double click to edit calculator result component

Izračun kredita je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za Banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete stranke. Izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna in je izdelan ob predpostavki, da stranka poleg sklene življenjsko zavarovanje ter črpa kredit zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

Anuiteta je izračunana po metodi skupne obrestne mere ali efektivne obrestne mere.

Efektivna obrestna merapredstavlja skupne stroške kredita izražena kot letni odstotek odobrenega kredita in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, okvirnih stroškov vodenja transakcijskega računa, brez stroškov življenjskega zavarovanja.

EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun EOM-a informativnega izračuna kredita.

V primeru izračuna s spremenljivo obrestno mero je ta enaka seštevku vrednosti 3M-EURIBOR-a, ki se spreminja in fiksne obrestne marže. V informativnem izračunu je upoštevana vrednost 3M-EURIBOR-a na dan 3.4.2018. Kreditna obrestna mera po kreditni pogodbi ne more biti negativna.

Potrebujete več kot 5.000 EUR? Oglejte si Potrošniški kredit.

NA POTROŠNIŠKI KREDIT

Dodatne informacije

VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 345kB Prenesi
IZJAVA-POROKA-IN-UPRAV-IZPLACILNA-PREPOVED-PLACO-POKOJNINO PDF 277kB Prenesi
IZVEDBA OCENE KREDITNE SPOSOBNOSTI POTROŠNIKA PDF 49kB Prenesi

Informacijski sistem bonitet

Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

SISBON je vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Banka naredi vpogled v osebne podatke komitenta iz sistema SISBON  v naslednjih primerih, povezanih s kreditnimi posli te stranke:

  • Sklepanje novega posla s komitentom.
  • Izterjava zapadlih obveznosti.
  • Reklamacija komitenta.
  • Ažuriranje podatkov komitenta.
  • Sprememba podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta.
  • Revizija.

Vpogled v Sisbon se uporablja pri procesu odobravanja financiranja pravni osebi v primeru, ko je porok fizična oseba.

Več informacij: www.sisbon.si

Spinning wheel animation

Loading