Načrtujem

Potrebujem EUR.
Kredit želim odplačati v letih.
Vrednost zastavljene nepremičnine je EUR.
Moj mesečni neto prihodek je EUR. Imam let.


Double click to edit calculator result component

Podrobnejše informacije v zvezi z informativnim izračunom

Izračun kredita je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za Banko.

Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete stranke.

Izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna in je izdelan ob predpostavki, da stranka poleg sklene življenjsko zavarovanje ter črpa kredit zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

Efektivna obrestna mera (EOM) so skupni stroški kredita, izraženi kot letni odstotek. EOM je navedena za lažjo primerjavo z drugimi ponudbami. Upoštevajte, da je bila EOM izračunana ob predpostavki, da bo kreditna obrestna mera ves čas trajanja kreditne pogodbe enako kot v začetnem obdobju.

EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun EOM-a informativnega izračuna kredita.

V primeru izračuna s spremenljivo obrestno mero je ta enaka seštevku vrednosti 3M-EURIBOR-a, ki se spreminja in fiksne obrestne marže. V informativnem izračunu je upoštevana vrednost 3M-EURIBOR-a na dan 3.4.2018. Kreditna obrestna mera po kreditni pogodbi ne more biti negativna.

Stanovanjski kredit

Gradite, prenavljate ali kupujete nepremičnino? Preverite našo ponudbo.

Glavne prednosti

Stanovanjski kredit lahko odplačujete do 30 let1

Brez stroškov odobritve

Za različne namene, tudi za poplačilo obveznosti

Izbira med fiksno, spremenljivo ali kombinirano obrestno mero

Ostale značilnosti stanovanjskih kreditov

 • Namen: nakup, prenova ali gradnja nepremičnine ali poplačilo stanovanjskih posojil pri naši ali katerikoli drugi banki.
 • Kredit za nepremičnine se lahko odplačuje skupaj z ostalimi kreditno sposobnimi plačniki.
 • V primeru kredita za nepremičnine je maksimalni znesek kredita do 80 % vrednosti zastavljenih nepremičnin.
 • Kreditojemalec ob najemu kredita ne sme biti mlajši od 18 let in ob izteku odplačilne dobe kredita ne starejši od 65 let.2

Zanima me stanovanjski kredit ODDAJ POVPRAŠEVANJE

1Doba odplačevanja do 360 mesecev velja za kredite s spremenljivo obrestno mero in do 240 mesecev za kredite s fiksno obrestno mero. S plačilom stroškov ocene rizika in do zneska 30.000 EUR znaša odplačilna doba do 120 mesecev (velja za spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero).

2Starost kreditojemalca ob zapadlosti lahko preseže 65 let vendar ne več kot 75 let ob pogoju, da kreditojemalec ob najemu kredita vinkulira oz. zastavi življenjsko zavarovanje in/ali vezani depozit. Ročnost dodatnega zavarovanja mora biti enaka ročnosti kredita – če, glede na specifične karakteristike zavarovanja, to ni mogoče, mora biti to zavarovanje sklenjeno vsaj do 65 leta starosti kreditojemalca.

Obrazci in dokumentacija

Za pričetek postopka odobritve posojila bomo od vas potrebovali nekaj podatkov. Seznam dokumentov (obvezna dokumentacija), ki jih gre priskrbeti; obrazce - če jih že vnaprej izpolnite, natisnete in prinesete seboj skupaj z ostalo dokumentacijo v poslovalnico, bo šlo še hitreje.


Obvezna dokumentacija

 • Veljaven osebni dokumenti in davčna številka.
 • Cenilno poročilo o vrednostni zastavljene nepremičnine, ki jo izdela neodvisen cenilec in je pripravljena v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.
 • Zemljiško knjižna dokumentacija; v primeru, da je zemljiškoknjižno stanje nepremičnine že urejeno, je treba predložiti originalni izpisek iz zemljiške knjige, ki je ob sprejetju kreditne vloge star največ 30 dni, z izpisom vseh plomb po njihovi vsebini.

Obrazci

VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 372kB Prenesi
POTRDILO-DELODAJALCA PDF 256kB Prenesi
UPRAVNO_IZPLACILNA_PREPOVED PDF 280kB Prenesi
IZJAVA-POROKA-IN-UPRAV-IZPLACILNA-PREPOVED-PLACO-POKOJNINO PDF 277kB Prenesi
SPLOŠNE INFORMACIJE POTROŠNIKU O KREDITNI POGODBI ZA NEPREMIČNINO PDF 64kB Prenesi
IZVEDBA OCENE KREDITNE SPOSOBNOSTI POTROŠNIKA PDF 49kB Prenesi
POLITIKA RAVNANJA V PRIMERU ZAMUD S PLAČILI ZAPADLIH OBVEZNOSTI PDF 42kB Prenesi
POGODBENI CENILCI BANKE PDF 244kB Prenesi

Informacijski sistem bonitet

Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

SISBON je vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Banka naredi vpogled v osebne podatke komitenta iz sistema SISBON  v naslednjih primerih, povezanih s kreditnimi posli te stranke:

 • Sklepanje novega posla s komitentom.
 • Izterjava zapadlih obveznosti.
 • Reklamacija komitenta.
 • Ažuriranje podatkov komitenta.
 • Sprememba podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta.
 • Revizija.

Vpogled v Sisbon se uporablja pri procesu odobravanja financiranja pravni osebi v primeru, ko je porok fizična oseba.

Več informacij: www.sisbon.si

Opozorilo o tveganjih pri kreditu s spremenljivo kreditno obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero Euribor

V primeru, da se boste odločili izbrati kredit s spremenljivo kreditno obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero EURIBOR, bi vas predhodno radi izrecno seznanili in opozorili na tveganja, ki so povezana z najemom tovrstnega kredita.

Kreditna obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja, ki se spreminja, ter fiksne obrestne marže. Kreditna obrestna mera po kreditni pogodbi ne more biti negativna.

EURIBOR je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit drugi prvovrstni banki za obdobje, ki je enako obrestnemu obdobju EURIBOR-ja, dogovorjenemu po tej pogodbi. Vrednost EURIBOR-ja objavlja “Banking Federation of the European Union” na ustrezni strani Reuters pod oznako EURIBOR01 vsak dan okoli 11. ure po centralnem evropskem času oziroma na morebiten drug način. UniCredit Banka Slovenija d.d. nima vpliva na referenčno obrestno mero EURIBOR.

Kot kaže spodnji grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR lahko v daljšem časovnem obdobju odplačevanja kredita pride do večjih sprememb v višini referenčne obrestne mere. Povečanje referenčne obrestne mere vpliva na višino pogodbene kreditne obrestne mere, posledično pa lahko privede tudi do večjega povečanja mesečne anuitete kredita.

Navedeno povečanje lahko vaš kredit bistveno podraži, v primeru izrazitega povečanja EURIBOR-ja pa vas lahko celo pripelje v situacijo, ko morda ne boste več imeli na voljo dovolj denarnih sredstev za nemoteno odplačevanje najetega kredita.

Da se lahko čimbolj zavedate tveganj, ki jih lahko povzroči spremenljiva obrestna mera vam v nadaljevanju predstavljamo grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR od leta 1999.

Grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere Euribor

Trenutno je 3-mesečni EURIBOR, na zgodovinskem minimumu, vendar se hitro utegne zgoditi, da se to spremeni. Kot izhaja iz grafičnega prikaza gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR leta 1999 se vrednost EURIBOR-ja spreminja, zato se bo skozi življenjsko dobo vašega kredita spreminjala tudi pogodbena kreditna obrestna mera vašega kredita, posledično pa tudi višina mesečne anuitete vašega kredita.

Te spremembe je v naprej nemogoče določiti, enako kot ni mogoče v naprej določiti maksimalne višine in intenzitete gibanja.

Ob najemu kredita je torej nujno potrebno upoštevati vpliv, ki ga bo na višino mesečnega obroka imelo gibanje EURIBOR-ja.

Spinning wheel animation

Loading