Skip to main content

Načrtujem

Potrebujem EUR.
Kredit želim odplačati v letih.
Vrednost zastavljene nepremičnine je EUR.
Moj mesečni neto prihodek je EUR. Imam let.


Double click to edit calculator result component

   Stanovanjski kredit

   Gradite, prenavljate ali kupujete nepremičnino? Preverite našo ponudbo.

   Nižje obrestne mere

   Znižali smo obrestne mere za kredite s fiksno obrestno mero in dobo odplačila do 120 mesecev. Nižje obrestne mere veljajo od 10.4. do 3.6.2017.

   Značilnosti stanovanjskih kreditov

   • Izbirate lahko med ugodno spremenljivo ali fiksno obrestno mero.
   • Doba odplačevanja do 360 mesecev za kredite s spremenljivo obrestno mero in do 240 mesecev za kredite s fiksno  obrestno mero.
   • S plačilom stroškov ocene rizika in do zneska 30.000 EUR znaša odplačilna doba do 120 mesecev (velja za spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero).
   • Namen: nakup, prenova ali gradnja nepremičnine ali poplačilo stanovanjskih posojil pri naši ali katerikoli drugi banki.
   • Kredit za nepremičnine se lahko odplačuje skupaj z ostalimi kreditno sposobnimi plačniki.
   • V primeru kredita za nepremičnine je maksimalni znesek kredita do 80 % vrednosti zastavljenih nepremičnin.
   • Kreditojemalec ob najemu kredita ne sme biti mlajši od 18 let in ob izteku odplačilne dobe kredita ne starejši od 65 let.1

   Zanima me stanovanjski kredit ODDAJ POVPRAŠEVANJE

   1Starost kreditojemalca ob zapadlosti lahko preseže 65 let vendar ne več kot 75 let ob pogoju, da kreditojemalec ob najemu kredita vinkulira oz. zastavi življenjsko zavarovanje in/ali vezani depozit. Ročnost dodatnega zavarovanja mora biti enaka ročnosti kredita – če, glede na specifične karakteristike zavarovanja, to ni mogoče, mora biti to zavarovanje sklenjeno vsaj do 65 leta starosti kreditojemalca.

   Podrobnejše informacije v zvezi z informativnim izračunom

   Izračun kredita je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za Banko.

   Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca.

   Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete stranke.

   Izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna in je izdelan ob predpostavki, da stranka poleg sklene življenjsko zavarovanje ter črpa kredit zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

   Efektivna obrestna mera (EOM) so skupni stroški kredita, izraženi kot letni odstotek. EOM je navedena za lažjo primerjavo z drugimi ponudbami. Upoštevajte, da je bila EOM izračunana ob predpostavki, da bo kreditna obrestna mera ves čas trajanja kreditne pogodbe enako kot v začetnem obdobju.

   Pri izračunu zavarovanja kredita so upoštevane povprečne vrednosti stroškov ocene rizika in so zgolj informativnega značaja, zato lahko pride do pozitivne ali negativne razlike v končni višini stroškov, ki se določijo glede na ugotovljeno individualno boniteto stranke.

   EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun EOM-a informativnega izračuna kredita.

   Obrazci in dokumentacija

   Za pričetek postopka odobritve posojila bomo od vas potrebovali nekaj podatkov. Seznam dokumentov (obvezna dokumentacija), ki jih gre priskrbeti; obrazce - če jih že vnaprej izpolnite, natisnete in prinesete seboj skupaj z ostalo dokumentacijo v poslovalnico, bo šlo še hitreje.


   Obvezna dokumentacija

   • Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke.
   • Cenilno poročilo o vrednostni zastavljene nepremičnine, ki jo izdela neodvisen cenilec in je pripravljena v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.
   • Zemljiško knjižna dokumentacija; v primeru, da je zemljiškoknjižno stanje nepremičnine že urejeno, je treba predložiti originalni izpisek iz zemljiške knjige, ki je ob sprejetju kreditne vloge star največ 30 dni, z izpisom vseh plomb po njihovi vsebini.

   Obrazci

   VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 372 kB Prenesi
   POTRDILO-DELODAJALCA PDF 256 kB Prenesi
   UPRAVNO_IZPLACILNA_PREPOVED PDF 280 kB Prenesi
   IZJAVA-POROKA-IN-UPRAV-IZPLACILNA-PREPOVED-PLACO-POKOJNINO PDF 277 kB Prenesi
   SPLOŠNE INFORMACIJE POTROŠNIKU O KREDITNI POGODBI ZA NEPREMIČNINO PDF 64 kB Prenesi
   IZVEDBA OCENE KREDITNE SPOSOBNOSTI POTROŠNIKA PDF 48 kB Prenesi
   POLITIKA RAVNANJA V PRIMERU ZAMUD S PLAČILI ZAPADLIH OBVEZNOSTI PDF 42 kB Prenesi
   POGODBENI CENILCI BANKE PDF 259 kB Prenesi

   Informacijski sistem bonitet

   Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

   SISBON je vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

   Banka naredi vpogled v osebne podatke komitenta iz sistema SISBON  v naslednjih primerih, povezanih s kreditnimi posli te stranke:

   • Sklepanje novega posla s komitentom.
   • Izterjava zapadlih obveznosti.
   • Reklamacija komitenta.
   • Ažuriranje podatkov komitenta.
   • Sprememba podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta.
   • Revizija.

   Vpogled v Sisbon se uporablja pri procesu odobravanja financiranja pravni osebi v primeru, ko je porok fizična oseba.

   Več informacij: www.sisbon.si

   Opozorilo o tveganjih pri kreditu s spremenljivo obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero Euribor

   V primeru, da se boste odločili  izbrati kredit s spremenljivo obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero EURIBOR, bi vas predhodno radi izrecno seznanili in opozorili na tveganja, ki so povezana z najemom tovrstnega kredita.

   Spremenljiva obrestna mera kredita je sestavljena kot vsota spremenljive referenčne obrestne mere (EURIBOR) in fiksnega pribitka, pri čemer negativna vrednost EURIBOR-ja ne vpliva na zmanjšanje kreditne obrestne mere, saj je hkrati dogovorjena minimalna kreditna obrestna mera v višini fiksnega pribitka.

   EURIBOR je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit drugi prvovrstni banki za obdobje, ki je enako obrestnemu obdobju EURIBOR-ja, dogovorjenemu po tej pogodbi. Vrednost EURIBOR-ja objavlja “Banking Federation of the European Union” na ustrezni strani Reuters pod oznako EURIBOR01 vsak dan okoli 11. ure po centralnem evropskem času oziroma na morebiten drug način. UniCredit Banka Slovenija d.d. nima vpliva na referenčno obrestno mero EURIBOR.

   Kot kaže spodnji grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR lahko v daljšem časovnem obdobju odplačevanja kredita pride do večjih sprememb v višini referenčne obrestne mere. Povečanje referenčne obrestne mere vpliva na višino pogodbene kreditne obrestne mere, posledično pa lahko privede tudi do večjega povečanja mesečne anuitete kredita.

   Navedeno povečanje lahko vaš kredit bistveno podraži, v primeru izrazitega povečanja EURIBOR-ja pa vas lahko celo pripelje v situacijo, ko morda ne boste več imeli na voljo dovolj denarnih sredstev za nemoteno odplačevanje najetega kredita.

   Da se lahko čimbolj zavedate tveganj, ki jih lahko povzroči spremenljiva obrestna mera vam v nadaljevanju predstavljamo grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR za zadnjih deset let ter  tabelarni prikaz gibanja mesečne anuitete glede na gibanje referenčne obrestne mere EURIBOR

   Grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere Euribor

   * negativna vrednost EURIBOR-ja ne vpliva na zmanjšanje kreditne obrestne mere, saj je s kreditno pogodbo dogovorjena minimalna kreditna obrestna mera v višini fiksnega pribitka

   Kot vam je znano je trenutno 3-mesečni EURIBOR,  na zgodovinskem minimum, vendar se hitro utegne zgoditi, da se to spremeni. Kot izhaja iz grafičnega prikaza gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR za zadnjih deset let se vrednost EURIBOR-ja spreminja, zato se bo skozi življenjsko dobo vašega kredita spreminjala tudi pogodbena kreditna obrestna mera vašega kredita, posledično pa tudi višina mesečne anuitete vašega kredita. Te spremembe je v naprej nemogoče določiti, enako kot ni mogoče v naprej določiti maksimalne višine in intenzitete gibanja. Ob najemu kredita je torej nujno potrebno upoštevati vpliv, ki ga bo na višino mesečnega obroka imelo gibanje EURIBOR-ja. 

   Naročite povratni klic

   Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.

   Mobilna banka GO!
   Mobilna banka GO!

   Aplikacija za telefone z operacijskimi sistemi AndroidiOS in WindowsPhone.

   ZANIMA ME
   ali ali
   Spinning wheel animation

   Loading