Skoraj vsak dan lahko v medijih zasledimo novice z borze in v želji, da bi jih lažje razumeli, bomo v članku razložili osnovne pojme za razumevanje delniških trgov.

Začnimo z delnico. Delnica je vrsta vrednostnega papirja, ki imetniku daje pravico do deleža lastništva v delniški družbi, ki kotira na borzi. Imetnik delnice je delničar, njegova vloga, pa je odvisna od nekaterih faktorjev, ki jih bomo obravnavali v nadaljevanju. Delniška družba delnice izda z namenom pridobivanja dodatnega kapitala, s katerim si zagotovi lažjo in hitrejšo poslovno rast.

Za lažjo predstavo vlogo delničarja ponazarjamo na sledečem primeru:
Oseba A ima v lasti 33 % vseh izdanih delnic delniške družbe B. To ne pomeni, da je oseba A lastnik 1/3 podjetja, vendar zgolj 1/3 deleža vseh delnic. Oseba A ne bo osebno odgovarjala za morebitne neplačane dolgove s strani družbe, katere je delničar je, in tudi ne odgovarja za morebitna kazenska dejanja družbe. Kot delničar družbe ima zgolj pravico do udeležbe pri delitvi dobička (dividende) in pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovna pravica na skupščini delničarjev), vendar le za sorazmerni del lastništva delnic delniške družbe, ki jih ima oseba A v lasti (v našem primeru 33 % družbe B).

Vrste delnic

Navadne delnice dajejo delničarju pravico do udeležbe pri delitvi dobička in glasovno pravico na skupščini delničarjev, na kateri delničarji volijo upravni odbor družbe, po načelu ena delnica en glas.

Prednostne delnice so tiste delnice, ki njihovim imetnikom poleg vseh pravic, ki jih zagotavljajo navadne delnice, omogočijo tudi prednost pri izplačevanju vnaprej določenih zneskov dobička (dividenda). Delničarji so v primeru izplačila upravičeni do fiksne dividende (podobno, kot je pri obveznici kupon) in ne variabilne, kot v primeru navadne delnice, ko delničar ne ve, kakšen bo znesek dividende oz. nima garancije ali bo dividenda sploh izplačana. Prednost te vrste delnice je tudi v dejstvu, da imajo delničarji v primeru likvidacije prednost pred imetniki navadnih delnic.

Ti dve obliki delnic sta najbolj pogosti, kljub temu pa se lahko delniška družba odloči za malce drugačne tipe delnic, ki jih po navadi družbe klasificirajo glede na to koliko glasov daje posamezna delnica.

Primer delnica tipa A (10 glasov), delnica tipa B (1 glas). Simboli tipov, s katerimi družbe označujejo svoje tipe delnic, se od družbe do družbe razlikujejo, saj je namen takšne klasifikacije delnic največkrat le zadrževanje glasovne večine družbe.

Osnovni pojmi

IPO

Ko je podjetje ustanovljeno oz. še v začetni fazi razvoja, so edini investitorji v podjetje njegovi ustanovitelji. Kasneje pa se z rastjo podjetja in povečanjem potreb po širjenju posla, podjetja lahko odločijo, da prestrukturirajo svoj poslovni model in se organizirajo v delniško družbo in kotirajo na borzi. To storijo z izvedbo prve javne ponudbe delnic na borzi IPO (initial public offering).

SKLAD

Je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki združena denarna sredstva nato zanje vlaga v različne vrednostne papirje.

BORZNI INDEKS

Indeksi se na borzi uporabljajo kot sredstvo za merjenje vrednosti vrednostnih papirjev. V praksi to pomeni, da borzne hiše ustvarijo borzni indeks, s katerim spremljajo vrednost določenega trga. Za primer lahko vzamemo ameriški borzni indeks Dow Jones. Dow Jones indeks je sestavljen iz 30 industrijsko usmerjenih ameriških podjetij, ki  nekako nakazujejo, v kakšnem stanju je ameriška industrija.

ETF

Je kratica za Exchange-Traded Fund, kar poenostavljeno pomeni vzajemni sklad, ki ima podobno naložbeno politiko, kot jo imajo skladi.Skladi imajo zaposlene strokovnjake, ki sprejemajo odločitve, katere naložbe bo vseboval sklad, pri ETF-jih pa se posamezni ETF ravna glede na naložbeno razmerje, ki ga vsebuje določen indeks. V praksi ne moremo kupiti finančnega instrumenta, kot je indeks, saj indeks ne kotira na borzi. Kupimo lahko le finančni instrument kot je ETF, ki vsebuje enake pozicije kot določen indeks.

Tečaj delnice

Tečaj delnice je v osnovi odvisen od ponudbe in povpraševanja. To v praksi pomeni, da cena delnice, ki kotira na borzi, variira glede na tisto ceno, po kateri nekdo želi prodati delnico in na drugi strani ceno, po kateri nekdo želi kupiti delnico.

Bikovski trend ali Medvedji trend

Bikovski trend je borzni izraz, s katerim sporočamo optimizem vlagateljev, ki ga spremlja naraščanje tečajev delnic na delniškem trgu. O bikovskem trendu govorimo, kadar tečaji delnic zrastejo za 20 % ali več. Izraz izvira iz bikovega napada, pri katerem z rogovi zamahne navzgor.

Na drugi strani pa je Medvedji trend izraz, s katerim sporočamo nekakšen pesimizem vlagateljev, ki ga zaznamuje padec tečajev delnic za 20 % ali več. Izraz tudi v tem primeru izhaja iz narave napada medveda, saj medved zamahne z šapami navzdol.


Finančna poročila lahko bere vsakdo

Velikokrat se bodisi v časopisih ali drugih medijih srečamo s določeno terminologijo poročil o dogajanju na finančnih trgih. Zato bomo v nadaljevanju pojasnili zgolj nekaj osnovnih terminov in razložili, kaj pomenijo vse te tabele in grafi.

1. Najvišja cena po kateri se je delnica trgovala zadnjih 52 tednov.

2. Najnižja cena po kateri se je delnica trgovala zadnjih 52 tednov.

3. Ime delnice.

4. Kratica po kateri se delca trguje.

5. Če delnica izplačuje dividende, je tukaj naveden znesek dividende na delnico.

6. Razmerje med tečajem cene delnice in zneskom izplačane zadnje dividende, ki je izražen v odstotkih.

7. P/E razmerje je razmerje med ceno in dobičkom na delnico podjetja. V splošnem nam sporoča, koliko je vlagatelj pripravljen plačati za 1 denarno enoto dobička podjetja, v katerega vlaga. Če je tečaj cene delnic 20 denarnih enot in je dobiček na delnico 1,25 denarnih enot potem je  P/E razmerje 16. To v praksi pomeni, da so vlagatelji pripravljeni ponuditi 16 denarnih enot za 1 enoto dobička na delnico. Vlagateljem P/E razmerje velikokrat pride prav pri oceni podcenjenosti in precenjenosti delnice v primerjavi z ostalimi delnicami v isti branži. Primer: Imamo podjetje A in podjetje B. Podjetje A ima P/E razmerje 15, podjetje B pa ima P/E razmerje 8. To pomeni, da je tečaj delnice B podcenjen in je zanimiv za nakup.

8. Volumen prodaje delnice. Vsi sklenjeni posli tistega trgovalnega dne.

9. Najvišja cena delnice tekočega trgovalnega dne.

10. Najnižja cena delnice tekočega trgovalnega dne.

11. Cena po kateri je delnica zaključila trgovalni dan.

12. Sprememba cene delnice (v odstotkih), glede na prejšnji trgovalni dan.