The environment and partners

Being a part of the local environment and a bank with a sustainable development strategy means understanding the needs of the area where we operate. We are aware of the important role we have in the economies of the countries in which we operate.

The local environment and partners

Being a bank with a sustainable development strategy means creating value for all stakeholders and improving the quality of life through all of our daily activities.

Here at UniCredit Group, we understand the importance of managing environmental aspects and other possible impacts directly or indirectly caused by our operations.

Direct influence

 • Reducing the carbon footprint through controlled energy consumption, rationalising the use of space, and promoting sustainable mobility.
 • Measuring the carbon footprint of our products and evaluating new environmentally-friendly solutions.
 • Reducing the use of paper.

Indirect influence

 • Measuring negative externalities associated with our portfolio of approved loans.
 • Including natural capital in our products and services.
 • Financing sources of renewable energy.

Supplier relations

Pursuant to the Values Charter and the Purchasing Policy of UniCredit Group, our bank builds relationships with suppliers based on transparency, mutual respect, trust, and taking into account ethical and legal norms.

In order to ensure greater transparency and cost-efficiency, we started centralising the purchasing process in 2010. As a rule, we invite several providers to cooperate and then select the most appropriate supplier. We evaluate offers based on supplier selection criteria, which generally includes extra criteria in addition to price.

In 2014, in compliance with the Anti-Corruption Policy of UniCredit Group, we began performing an anti-corruption due diligence on our suppliers. In order to protect confidential information (business secrets), we sign an agreement on data protection with our suppliers before starting any business collaboration.

Media relations

We know that having good media relations is a vital component of our reputation and public visibility. In communicating with them, we strive to be professional, responsive and proactive in terms of providing information on topics of public interest. Journalists are also invited to selected events for customers where we host prominent representatives of the bank or UniCredit Group and thereby give them access to information about developments in the financial markets. In this way, we responsibly perform the role of educator of the public on financial subjects.

Sponsorships

Finance magazine’s project entitled Izvozniki.si aims to connect Slovenian exporters, concentrate information, and promote ideas that are relevant to exports. By supporting the project financially and substantially, we’re helping to establish a healthy, strong, and open economic environment that facilitates the successful development of Slovenian export companies as well as Slovenia as a country and as a society.

As partners of the Managers' Association of Slovenia, we contribute to the development of Slovenian management and thereby to the success and greater competitiveness of the Slovenian economy.

Donations

The bank allocates some of its funds for humanitarian purposes.

 • We donated funds to support the charity action of volunteers to finish construction of a replacement house for a socially disadvantaged family under the auspices of the Šentjur Association of Friends of Youth, whose goal is to provide better living conditions.
 • By collecting school supplies, books, toys, and food, we helped children from socially disadvantaged families under the auspices of the Ljubljana Moste Polje Association of Friends of Youth.
 • We made donations to the Ana i Vlade Divac and Mozaik foundations for victims of the catastrophic floods in Serbia and Bosnia and Herzegovina and donated funds for colleagues in Bosnia and Herzegovina who lost their homes in the floods.
 • The bank donated to the Croatian Red Cross to help people affected by severe flooding in Croatia. Bank employees also helped by collecting funds, food, and other material aid.
 • In 2014, an ice storm devastated huge areas of forests in Slovenia, which are extremely important for maintaining the climate, fauna, and the environment. We reached out to the Scout Association of Slovenia to support their pan-Slovenian campaign entitled Reforestation After the Ice Storm with a donation for the purchase of 3,500 tree saplings. Bank employees and customers joined the reforestation effort in the area of Logatec.
 • We made a donation in support of charity campaigns designed to help underprivileged children and young people, which are carried out by members of the women’s Nike Rotary Club.
 • Debeli rtič Youth Health and Summer Resort offers curative and preventative health programmes for children and young people. To make sure children can stay there in the future as well, we donated some of our New Year’s funds to the Slovenian Red Cross for programmes that enable children from socially disadvantaged families to spend holidays at Debeli rtič.
 • Bank employees used their own funds to support the humanitarian project entitled Sponsorship in Slovenia. Many children of our employees decided to donate some of the money they got at the end of the year in the form of Grandpa Frost vouchers to their peers under the auspices of the Slovenian Association of Friends of Youth. The bank has a longstanding partnership with this organisation and has made several New Year’s humanitarian donations to it for the pan-Slovenian Sponsorship in Slovenia project.

Skladno z Listino o vrednotah in Politiko nabave skupine UniCredit v Banki gradimo odnos do dobaviteljev na podlagi preglednosti, vzajemnega spoštovanja, zaupanja ter ob upoštevanju etičnih in zakonskih norm.

Da bi zagotovili večjo preglednost, stroškovno učinkovitost ter transparentnost, smo leta 2010 začeli s centralizacijo nabavnega procesa. K sodelovanju praviloma povabimo več ponudnikov in izberemo najustreznejšega dobavitelja. Pri obravnavanju ponudb smo uvedli merila za izbor dobaviteljev, kjer poleg cene praviloma upoštevamo še druge kriterije. V letu 2014 smo skladno s Protikorupcijsko politiko skupine UniCredit začeli opravljati protikorupcijski skrbni pregled dobaviteljev. Z namenom varovanja zaupnih podatkov (poslovne skrivnosti) z dobavitelji pred začetkom poslovnega sodelovanja podpišemo tudi dogovor o varovanju podatkov.

Zavedamo se, da so dobri odnosi z mediji pomembna sestavina našega ugleda in prepoznavnosti v javnosti. Pri komunikaciji z mediji si prizadevamo za strokovnost, odzivnost ter proaktivnost z vidika obveščanja o vsebinah, ki so za javnost zanimive. Novinarje vabimo tudi na izbrane dogodke za stranke, na katerih gostimo vidne predstavnike Banke ali skupine UniCredit ter jim na ta način odpiramo vrata do informacij o dogajanju na finančnih trgih. Na ta način odgovorno opravljamo vlogo izobraževalca javnosti o finančnih temah.

Projekt Izvozniki.si časnika Finance je namenjen povezovanju slovenskih izvoznikov, koncentraciji informacij ter promociji idej, pomembnih za izvoz. S podporo projektu finančno in vsebinsko po svojih močeh pomagamo pri vzpostavitvi zdravega, močnega in odprtega gospodarskega okolja, ki omogoča uspešen razvoj slovenskih izvoznih podjetij, slovenske države in družbe.

Kot partnerji Združenja Manager prispevamo k razvoju slovenskega managementa in s tem k uspehu ter večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Banka del sredstev namenja v humanitarne namene.

Humanitarna sredstva

 • Z donacijo smo podprli dobrodelno akcijo prostovoljcev za izvedbo zaključnih del nadomestne hiške za socialno šibko družino pod okriljem Zveze prijateljev mladine Šentjur, ki jim zagotavlja boljše bivanjske razmere.
 • Z zbiranjem šolskih potrebščin, knjig, igrač in tudi hrane smo pomagali otrokom iz socialno šibkih družin pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.
 • Žrtvam katastrofalnih poplav v Srbiji ter Bosni in Hercegovini je Banka pomagala z donacijo Fundaciji Ana i Vlade Divac ter Fundaciji Mozaik ter donirali sredstva, ki so se zbirala za pomoč sodelavcem v BiH, ki so izgubili domove v poplavah.
 • Rdečemu križu Hrvaške je Banka nakazala donacijo za pomoč ljudem, ki so jih prizadele hude poplave na Hrvaškem. Finančna sredstva, hrano in drugo materialno pomoč smo zbirali tudi sodelavci banke.
 • Žledolom je v letu 2014 v Sloveniji opustošil ogromne površine gozdov, ki so izjemno pomembni za ohranjanje klime, živalskih vrst in okolja. Banka se je povezala z Zvezo tabornikov Slovenije in podprla njihovo vseslovensko akcijo "Pogozdovanje po žledolomu" z donacijo za nakup 3.500 sadik dreves. Pogozdovanja na področju Logatca se bodo aktivno udeležili tudi sodelavci Banke.
 • Z donacijo smo podprli dobrodelne aktivnosti za pomoč neprivilegiranim otrokom in mladostnikom, ki jih izvajajo članice ženskega Rotary kluba Nike.
 • Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič izvaja programe kurative in preventive na področju zdravja otrok in mladostnikov. Da bi jim omogočili brezskrbno bivanje tudi v prihodnosti, smo Rdečemu križu Slovenije namenili del novoletne donacije za izvajanje programov počitnic otrok iz socialno šibkih družin na Debelem rtiču.
 • Sodelavci Banke smo tudi z lastnimi denarnimi prispevki podprli humanitarni projekt "Botrstvo v Sloveniji", obenem pa so številni otroci sodelavcev del denarja, ki so ga dobili ob koncu leta v obliki bona za Dedka Mraza, podarili vrstnikom pod okriljem Zveze prijateljev mladine. Tej organizaciji, s katero negujemo dolgoletno partnerstvo, smo namenili tudi novoletno humanitarno donacijo za vseslovenski projekt »Botrstvo v Sloveniji«.
Spinning wheel animation

Loading