Informacija o internem pritožbenem postopku

Kaj in kako

Informacija o internem pritožbenem postopku in načinu izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Morebitne spore in nesoglasja rešuje banka na podlagi pisnega zahtevka potrošnika, ki ga lahko potrošnik naslovi na banko na predpisanem obrazcu v vseh poslovalnicah banke, pisno na naslov UniCredit Banka Slovenija d.d. Šmartinska 140, 1000 Ljubljana oziroma preko spletnega portala tukaj.

Pristojni organ v banki bo o pritožbi odločil v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 8 dni od prejema celotne relevantne dokumentacije. Banka bo poslala odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na naslov potrošnika. Potrošnik ima pravico na pritožbo vložiti ugovor. Banka bo v roku 15 delovnih dni poslala odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na naslov potrošnika. S tem je odločitev banke dokončna in interni pritožbeni postopek banke zaključen.

V kolikor zahtevnost primera ne omogoča rešitve pritožbe oziroma ugovora v navedenem roku bo banka potrošnika pisno obvestila o predvidenem datumu dokončne rešitve pritožbe.

V primeru, da potrošnik ni zadovoljen z dokončno odločitvijo banke v internem pritožbenem postopku ali če banka o njegovi pritožbi neutemeljeno ne odloči v 30 dneh, lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) v roku največ 13 mesecev od dokončne odločitve v internem pritožbenem postopku oziroma od poteka roka za obravnavo pritožbe, vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pred Evropskim centrom za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, SI-1000 Ljubljana, telefon: 08 20 56 590, elektronski naslov: info@ecdr.si (v nadaljevanju: ECDR).

Banka priznava ECDR kot pristojnega izvajalca za reševanje naslednjih potrošniških sporov

  • s področja bančnih storitev, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo,
  • s področja storitev potrošniškega kreditiranja, kot jih določa zakon, ki ureja potrošniško kreditiranje, v zvezi s potrošniškimi kreditnimi pogodbami, sklenjenimi po uveljavitvi ZlsRPS,
  • s področja plačilnih storitev in izdajanja elektronskega denarja, kot jih določa zakon, ki ureja plačilne storitve in sisteme,
  • s področja storitev borznega posredovanja, vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ali gospodarjenja s finančnimi inštrumenti, kot jih določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov in zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.

V kolikor se banka in potrošnik ne dogovorita drugače bo ECDR za reševanje potrošniških sporov izvajal postopek mediacije. Več informacij o postopku izvensodnega reševanja potrošniških sporov v organizaciji ECDR, o vložitvi pobude, ter o načinu in postopku reševanja potrošniških sporov z mediacijo pri ECDR je na voljo na spletni strani ECDR na naslovu: www.ecdr.si/.

V skladu s 4. odstavkom 32. člena ZlsRPS banka objavlja elektronsko povezavo na spletno platformo za SRPS in sicer https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SL.

Mobile Phones
Mobilna banka GO!
An app for Android (version 2.2 and higher), iOS (version 4.3 and higher), and Windows Phone (version 8.0 and higher) smartphones. Also available for tablets. The updated version offers quick and secure access to the app using a fingerprint scanner on supported Samsung and Apple devices.
or or
Spinning wheel animation

Loading