Informacija o internem pritožbenem postopku

Kaj in kako

Informacija o internem pritožbenem postopku in načinu izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Morebitne spore in nesoglasja rešuje banka na podlagi pisnega zahtevka potrošnika, ki ga lahko potrošnik naslovi na banko na predpisanem obrazcu v vseh poslovalnicah banke, pisno na naslov UniCredit Banka Slovenija d.d. Šmartinska 140, 1000 Ljubljana oziroma preko spletnega portala tukaj.

Pristojni organ v banki bo o pritožbi odločil v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 8 dni od prejema celotne relevantne dokumentacije. Banka bo poslala odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na naslov potrošnika. Potrošnik ima pravico na pritožbo vložiti ugovor. Banka bo v roku 15 delovnih dni poslala odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na naslov potrošnika. S tem je odločitev banke dokončna in interni pritožbeni postopek banke zaključen.

V kolikor zahtevnost primera ne omogoča rešitve pritožbe oziroma ugovora v navedenem roku bo banka potrošnika pisno obvestila o predvidenem datumu dokončne rešitve pritožbe.

V primeru, da potrošnik ni zadovoljen z dokončno odločitvijo banke v internem pritožbenem postopku ali če banka o njegovi pritožbi neutemeljeno ne odloči v 30 dneh, lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) v roku največ 13 mesecev od dokončne odločitve v internem pritožbenem postopku oziroma od poteka roka za obravnavo pritožbe, vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pred Evropskim centrom za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, SI-1000 Ljubljana, telefon: 08 20 56 590, elektronski naslov: info@ecdr.si (v nadaljevanju: ECDR).

Banka priznava ECDR kot pristojnega izvajalca za reševanje naslednjih potrošniških sporov

  • s področja bančnih storitev, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo,
  • s področja storitev potrošniškega kreditiranja, kot jih določa zakon, ki ureja potrošniško kreditiranje, v zvezi s potrošniškimi kreditnimi pogodbami, sklenjenimi po uveljavitvi ZlsRPS,
  • s področja plačilnih storitev in izdajanja elektronskega denarja, kot jih določa zakon, ki ureja plačilne storitve in sisteme,
  • s področja storitev borznega posredovanja, vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ali gospodarjenja s finančnimi inštrumenti, kot jih določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov in zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.

V kolikor se banka in potrošnik ne dogovorita drugače bo ECDR za reševanje potrošniških sporov izvajal postopek mediacije. Več informacij o postopku izvensodnega reševanja potrošniških sporov v organizaciji ECDR, o vložitvi pobude, ter o načinu in postopku reševanja potrošniških sporov z mediacijo pri ECDR je na voljo na spletni strani ECDR na naslovu: www.ecdr.si/.

V skladu s 4. odstavkom 32. člena ZlsRPS banka objavlja elektronsko povezavo na spletno platformo za SRPS in sicer https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SL.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo