Trgovinsko financiranje

Izdelujemo jamstvene in poravnalne inštrumente, kot tudi strukturirane oblike financiranja, ki se uporabljajo v lokalni ali mednarodni trgovini.

Dokumentarni akreditiv je po svoji obliki plačilni instrument, ki se uporablja v mednarodni trgovini in strankam v poslu omogoča varen način plačila, saj ustvarja ravnotežje med nasprotnimi interesi kupca in prodajalca, ki se slabo ali pa se sploh ne poznata.

  • Je način plačila, pri katerem akreditivna banka po nalogu in za račun nalogodajalca (kupca) koristniku (prodajalcu) v okviru določenega časovnega obdobja proti predložitvi določenih predpisanih dokumentov izvrši plačilo, če so izpolnjeni vsi akreditivni pogoji.

Garancije se uporabljajo kot instrument zavarovanja pred tveganjem neizpolnitve že dogovorjenih pogodbenih obveznosti, še posebej kadar poslovna partnerja sodelujeta prvič oz. se slabo poznata.

  • Bančna garancija je lahko izdana po nalogu prodajalca (v korist kupca) ali po nalogu kupca (v korist prodajalca).
  • Večina bančnih garancij je »na prvi poziv«, kar pomeni, da banka v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti naročnika garancije izplača znesek garancije upravičencu brez ugovorov, če le-ta izpolni pogoje, navedene v garanciji.

Dokumentarni inkaso je plačilni inštrument, ki zagotavlja večjo varnost plačila kot prosto nakazilo.

  • Primeren je za domač kakor mednarodni plačilni promet. Banka ne jamči plačila, a poskrbi za izvedbo plačila in prevzem dokumentov.
  • Namenjen je strankam, ki se med seboj že poznajo, si zaupajo ter imajo utečene poslovne tokove.
  • Dokumentarni inkaso je primeren instrument zavarovanja plačila kadar plačilna pripravljenost kupca ni dvomljiva. Ločimo med uvoznim in izvoznim inkasom.

Za sklenitev izvoznega posla niso pomembni le cena, kakovost, znanje, dobavni rok ter poprodajne storitve, ampak tudi financiranje posla. V UniCredit Bank ponujamo financiranje po konkurenčnih cenah.

Nudimo naslednje oblike trgovinskega financiranja:

  • Odkup terjatev.
  • Postfinanciranje akreditiva za odlog plačila po akreditivu.
  • Odkup po akreditivu.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo