Informacija o internem pritožbenem postopku

Kaj in kako

Informacija o internem pritožbenem postopku za  pravne osebe, podjetnike, zasebnike, skupnosti in druge osebe civilnega prava

Morebitne spore in nesoglasja rešuje banka na podlagi pisno ali ustno podane pritožbe pravne osebe, podjetnika, zasebnika, skupnosti ali druge osebe civilnega prava (v nadaljevanju: pritožnik).

Pisno pritožbo lahko pritožnik predloži v vseh poslovalnicah banke, pošlje na sedež banke UniCredit Banka Slovenija d.d. Šmartinska 140, 1000 Ljubljana (s pripisom Spremljanje reklamacij), preko elektronske banke (BusinessNet ali E-banka), po elektronski pošti pristojni kontaktni osebi v poslovalnici banke, na splošni elektronski naslov banke info@unicreditgroup.si ali preko spletnega portala tukaj.

Ustno pritožbo lahko pritožnik poda osebno ali po telefonu v vseh poslovalnicah banke ali po telefonu 080 8800 kontaktnemu centru banke. Banka je dolžna pisno odgovoriti le na pisno predložene pritožbe.

Pritožba mora biti razumljiva in jasna ter mora vsebovati dejstva, na katerih temelji pritožbeni zahtevek. Obvezno mora vsebovati naslednje:

  • podatke o stranki, ki vlaga pritožbo (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon oziroma naziv in sedež pravne osebe ali nosilca dejavnosti);
  • obrazložitev pritožbenih razlogov, opis dogodka oziroma navedba ključnih dejstev in datum dogodka;
  • navedba dokumentov, na katere se pritožba nanaša;
  • predložitev dokazov za potrditev dejstev, na katerih temelji zahtevek stranke;
  • kontaktne podatke za pošiljanje odgovora;
  • podpis stranke (v primeru oddaje pritožbe po pošti na naslov sedeža banke).

Odškodninski zahtevek mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati vse obvezne elemente pritožbe. Če le-ta ni predložen v pisni obliki ali ni popoln, niso izpolnjeni pogoji za njegovo obravnavo.

Banka obravnava le pritožbe, ki so popolne in pravilno predložene. Če je pritožba nepopolna, nerazumljiva ali nejasna, banka pritožnika pozove k dopolnitvi pritožbe in mu postavi 8 dnevni rok za dopolnitev pritožbe. Poziv na dopolnitev pritožbe prekine tek roka za reševanje pritožbe. V tem primeru pritožbeni postopek ter s tem rok za rešitev pritožbe in pošiljanje odgovora na pritožbo prične teči naslednji dan od dneva prejema popolne oziroma dopolnjene pritožbe. V kolikor pritožnik pritožbe v tem roku ne dopolni, jo banka zavrže.

Banka bo o pritožbi odločila v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema celotne relevantne dokumentacije.  V kolikor zahtevnost primera ne omogoča rešitve pritožbe oziroma ugovora v navedenem roku bo banka pritožnika pisno obvestila o razlogih za zamudo pri odgovoru na pritožbo in o predvidenem datumu dokončne rešitve pritožbe, ki pa ne bo daljši od 35 delovnih dni, od kar je popolno pritožbo prejela. Pritožnik ima pravico na pritožbo vložiti ugovor. Banka bo v roku 15 delovnih dni poslala odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na naslov stranke. S tem je odločitev banke dokončna in interni pritožbeni postopek banke zaključen.

reklamacija, pritožba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo