Z lastnim stanovanjem

sem še svobodnejši.

Stanovanjski kredit

 • Znižana obrestna mera

 • Doba odplačila do 30 let

 • Brez stroškov odobritve

Več o stanovanjskem kreditu

Znižana obrestna mera do 31. 12. 2019

Brez stroškov odobritve

Stanovanjski kredit lahko odplačujete do 30 let1

Izbira med fiksno, spremenljivo ali kombinirano obrestno mero

Dodatne prednosti stanovanjskega kredita

 • Izbirate lahko med ugodno spremenljivo ali fiksno obrestno mero.
 • NOVO - možnost kombinirane obrestne mere (fiksna + spremenljiva)
 • Namen: nakup, prenova ali gradnja nepremičnine ali poplačilo stanovanjskih posojil pri naši ali katerikoli drugi banki.
 • Hipotekarni kredit se lahko odplačuje skupaj z ostalimi kreditno sposobnimi plačniki.
 • V primeru stanovanjskega hipotekarnega kredita je maksimalni znesek kredita do 80 % vrednosti zastavljenih nepremičnin.
 • Kreditojemalec ob najemu kredita ne sme biti mlajši od 18 let in ob izteku odplačilne dobe kredita ne starejši od 65 let.2
 • Nespremenljiva (fiksna) obrestna mera

  Kreditna obrestna mera je fiksna za celotno obdobje trajanja kreditne pogodbe. Ustrezna izbira za vse, ki si želite brezskrbnosti in varnosti pred spreminjanjem obrestne mere.

  Lažje bo tudi načrtovanje izdatkov za prihodnost, saj bodo mesečni zneski enaki za celotno obdobje odplačevanja kredita. Najdaljša doba odplačila je 30 let.


  Spremenljiva (variabilna) obrestna mera

  Kreditna obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku vrednosti 3M EURIBOR-a, ki se spreminja in fiksne obrestne marže. Kreditna obrestna mera po kreditni obrestni meri ne more biti negativna. Spremenljiva obrestna mera vam omogoča prilagajanje mesečnih obveznosti glede na gibanje referenčnih obrestnih mer Euribor.

  Kredit lahko odplačujete do 30 let v primeru zavarovanja s hipoteko. Možnost do 100% izplačila v gotovini v primeru hipotekarnega kredita, ki je namenjen gradnji, rekonstrukciji ali prenovi.

  Kombinirana obrestna mera - NOVO

  Kredit s kombinirano kreditno obrestno mero pomeni, da se obresti v času trajanja kreditne pogodbe obračunavajo po dveh kreditnih obrestnih merah, in sicer:

  • V dogovorjenem začetnem obdobju (prvih 10 let) se obresti obračunavajo po fiksni kreditni obrestni meri
  • V nadaljnjem obdobju do odplačila kredita se obresti obračunavajo po spremenljivi kreditni obrestni meri

  Kredit lahko odplačujete do 30 let v primeru zavarovanja s hipoteko. Možnost do 100% izplačila v gotovini v primeru hipotekarnega kredita, ki je namenjen gradnji, rekonstrukciji ali prenovi.

  1S plačilom stroškov ocene rizika in do zneska 30.000 EUR znaša odplačilna doba do 120 mesecev (velja za spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero).

  2Starost kreditojemalca ob zapadlosti lahko preseže 65 let vendar ne več kot 75 let ob pogoju, da kreditojemalec ob najemu kredita vinkulira oz. zastavi življenjsko zavarovanje in/ali vezani depozit. Ročnost dodatnega zavarovanja mora biti enaka ročnosti kredita – če, glede na specifične karakteristike zavarovanja, to ni mogoče, mora biti to zavarovanje sklenjeno vsaj do 65 leta starosti kreditojemalca.

  Vas zanima ugoden stanovanjski kredit?
  Oddaj povpraševanje

  Dodatne informacije

  Obrazci in dokumentacija

  Za pričetek postopka odobritve posojila bomo od vas potrebovali nekaj podatkov. Seznam dokumentov (obvezna dokumentacija), ki jih gre priskrbeti; obrazce - če jih že vnaprej izpolnite, natisnete in prinesete seboj skupaj z ostalo dokumentacijo v poslovalnico, bo šlo še hitreje.


  Obvezna dokumentacija

  • Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke.
  • Cenilno poročilo o vrednostni zastavljene nepremičnine, ki jo izdela neodvisen cenilec in je pripravljena v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.
  • Zemljiško knjižna dokumentacija; v primeru, da je zemljiškoknjižno stanje nepremičnine že urejeno, je treba predložiti originalni izpisek iz zemljiške knjige, ki je ob sprejetju kreditne vloge star največ 30 dni, z izpisom vseh plomb po njihovi vsebini.

  Obrazci

  VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 345kB Prenesi
  POTRDILO-DELODAJALCA PDF 256kB Prenesi
  UPRAVNO_IZPLACILNA_PREPOVED PDF 263kB Prenesi
  IZJAVA-POROKA-IN-UPRAV-IZPLACILNA-PREPOVED-PLACO-POKOJNINO PDF 277kB Prenesi
  SPLOŠNE INFORMACIJE POTROŠNIKU O KREDITNI POGODBI ZA NEPREMIČNINO PDF 64kB Prenesi
  IZVEDBA OCENE KREDITNE SPOSOBNOSTI POTROŠNIKA PDF 450kB Prenesi
  POLITIKA RAVNANJA V PRIMERU ZAMUD S PLAČILI ZAPADLIH OBVEZNOSTI PDF 42kB Prenesi
  POGODBENI CENILCI BANKE PDF 260kB Prenesi

  Informacijski sistem bonitet

  Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

  SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom, da omogoči kreditodajalcem (članom sistema SISBON in vključenim dajalcem kreditov) učinkovito ocenjevanje in obvladovanja kreditnih tveganj, vzpodbudi politike in ukrepe za odgovorno kreditiranje, vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti kreditojemalcev ter za izvajanje nalog Banke Slovenije. Navedene informacije so, poleg podatkov s katerimi člani in vključeni dajalci kreditov že razpolagajo, zgolj v pomoč pri ugotavljanju kreditne sposobnosti kreditojemalcev in spremljanju kreditnih poslov.


  Vpogled v podatke kreditojemalcev, ki se vodijo v sistemu SISBON, je dovoljen izključno za namene:

  • ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca;
  • ocenjevanja kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za tega člana ali vključenega dajalca kreditov ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla;
  • izterjave;
  • reševanja reklamacij;
  • revizije;
  • posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

  Več informacij: sisbon.si

   

  Opozorilo o tveganjih pri kreditu s spremenljivo kreditno obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero Euribor

  V primeru, da se boste odločili izbrati kredit s spremenljivo kreditno obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero EURIBOR, bi vas predhodno radi izrecno seznanili in opozorili na tveganja, ki so povezana z najemom tovrstnega kredita.

  Kreditna obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja, ki se spreminja, ter fiksne obrestne marže. Kreditna obrestna mera po kreditni pogodbi ne more biti negativna.

  EURIBOR je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit drugi prvovrstni banki za obdobje, ki je enako obrestnemu obdobju EURIBOR-ja, dogovorjenemu po tej pogodbi. Vrednost EURIBOR-ja objavlja “Banking Federation of the European Union” na ustrezni strani Reuters pod oznako EURIBOR01 vsak dan okoli 11. ure po centralnem evropskem času oziroma na morebiten drug način. UniCredit Banka Slovenija d.d. nima vpliva na referenčno obrestno mero EURIBOR.

  Kot kaže spodnji grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR lahko v daljšem časovnem obdobju odplačevanja kredita pride do večjih sprememb v višini referenčne obrestne mere. Povečanje referenčne obrestne mere vpliva na višino pogodbene kreditne obrestne mere, posledično pa lahko privede tudi do večjega povečanja mesečne anuitete kredita.

  Navedeno povečanje lahko vaš kredit bistveno podraži, v primeru izrazitega povečanja EURIBOR-ja pa vas lahko celo pripelje v situacijo, ko morda ne boste več imeli na voljo dovolj denarnih sredstev za nemoteno odplačevanje najetega kredita.

  Da se lahko čimbolj zavedate tveganj, ki jih lahko povzroči spremenljiva obrestna mera vam v nadaljevanju predstavljamo grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR od leta 1999.

  Grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere Euribor

  Trenutno je 3-mesečni EURIBOR, na zgodovinskem minimumu, vendar se hitro utegne zgoditi, da se to spremeni. Kot izhaja iz grafičnega prikaza gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR leta 1999 se vrednost EURIBOR-ja spreminja, zato se bo skozi življenjsko dobo vašega kredita spreminjala tudi pogodbena kreditna obrestna mera vašega kredita, posledično pa tudi višina mesečne anuitete vašega kredita.

  Te spremembe je v naprej nemogoče določiti, enako kot ni mogoče v naprej določiti maksimalne višine in intenzitete gibanja.

  Ob najemu kredita je torej nujno potrebno upoštevati vpliv, ki ga bo na višino mesečnega obroka imelo gibanje EURIBOR-ja.

  Spinning wheel animation

  Loading

  UniCredit Logo