Z lastnim stanovanjem

sem še svobodnejši.

Stanovanjski kredit

 • Doba odplačila do 30 let

Več o stanovanjskem kreditu

Odlog plačila kredita do 12 mesecev

Zakon o interventem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Odplačilna doba do 30 let1

Fiksna, spremenljiva ali kombinirana obrestna mera

Upoštevamo tudi prihodke iz naslova malice in potnih stroškov

Ugodna obrestna mera

Dodatne prednosti stanovanjskega kredita

 • Izbirate lahko med ugodno spremenljivo ali fiksno obrestno mero.
 • NOVO - možnost kombinirane obrestne mere (fiksna + spremenljiva).
 • Namen: nakup, prenova ali gradnja nepremičnine ali poplačilo stanovanjskih posojil pri naši ali katerikoli drugi banki.
 • Hipotekarni kredit se lahko odplačuje skupaj z ostalimi kreditno sposobnimi plačniki.
 • V primeru stanovanjskega hipotekarnega kredita je maksimalni znesek kredita do 80 % vrednosti zastavljenih nepremičnin.
 • Kreditojemalec ob najemu kredita ne sme biti mlajši od 18 let in ob izteku odplačilne dobe kredita ne starejši od 67 let.2
 • Nespremenljiva (fiksna) obrestna mera
  Spremenljiva (variabilna) obrestna mera
  Kombinirana obrestna mera - NOVO

  1S plačilom stroškov ocene rizika in do zneska 30.000 EUR znaša odplačilna doba do 120 mesecev (velja za spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero).

  2Starost kreditojemalca ob zapadlosti lahko preseže 67 let vendar ne več kot 75 let ob pogoju, da kreditojemalec ob najemu kredita vinkulira oz. zastavi življenjsko zavarovanje in/ali vezani depozit. Ročnost dodatnega zavarovanja mora biti enaka ročnosti kredita – če, glede na specifične karakteristike zavarovanja, to ni mogoče, mora biti to zavarovanje sklenjeno vsaj do 65 leta starosti kreditojemalca.

  Vas zanima ugoden stanovanjski kredit?
  Oddaj povpraševanje

  Dodatne informacije

  Banka potrošniških kreditov v tuji valuti in potrošniških kreditov za nepremičnino v tuji valuti, kot jih opredeljuje Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), nima v svoji ponudbi.

   

  Kredit v tuji valuti je kredit, ki je obračunan v valuti:

  • ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne sposobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit, ali
  • ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče.

  Ob sklenitvi kreditne pogodbe banka ponuja kreditojemalcu tudi možnost sklenitev življenjskega zavarovanja kreditojemalca za primer smrti in trajne popolne delovne nezmožnosti ali še dodatno za kritje začasne popolne delovne nezmožnosti in/ali za določen čas brezposelnosti. Sklenitev življenjskega zavarovanja kreditojemalca ni pogoj za odobritev kredita. 

  Več o zavarovanju >>

  Možnost sklenitve premoženjskega zavarovanja nepremičnine. Kreditojemalci UniCredit prejmejo dodatni 15% popust na Paket Max. 

   

  Več o zavarovanju >>

  Obrazci in dokumentacija

  Za pričetek postopka odobritve posojila bomo od vas potrebovali nekaj podatkov. Seznam dokumentov (obvezna dokumentacija), ki jih gre priskrbeti; obrazce - če jih že vnaprej izpolnite, natisnete in prinesete seboj skupaj z ostalo dokumentacijo v poslovalnico, bo šlo še hitreje.

   

   

  Obvezna dokumentacija

  • Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke.
  • Fotokopije plačilnih list za zadnjih 12 mesecev
  • Cenilno poročilo o vrednostni zastavljene nepremičnine, ki jo izdela neodvisen cenilec in je pripravljena v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.
  • Zemljiško knjižna dokumentacija; v primeru, da je zemljiškoknjižno stanje nepremičnine že urejeno, je treba predložiti originalni izpisek iz zemljiške knjige, ki je ob sprejetju kreditne vloge star največ 30 dni, z izpisom vseh plomb po njihovi vsebini.

   

  Obrazci

  VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 454kB Prenesi
  POTRDILO-DELODAJALCA PDF 245kB Prenesi
  UPRAVNO_IZPLACILNA_PREPOVED PDF 263kB Prenesi
  SPLOŠNE INFORMACIJE POTROŠNIKU O KREDITNI POGODBI ZA NEPREMIČNINO PDF 117kB Prenesi
  POLITIKA RAVNANJA V PRIMERU ZAMUD S PLAČILI ZAPADLIH OBVEZNOSTI PDF 42kB Prenesi
  UCB CENILCI STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN FIZIČNIH OSEB-15.4.2021 PDF 310kB Prenesi

  Informacijski sistem bonitet

  Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

  SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom, da omogoči kreditodajalcem (članom sistema SISBON in vključenim dajalcem kreditov) učinkovito ocenjevanje in obvladovanja kreditnih tveganj, vzpodbudi politike in ukrepe za odgovorno kreditiranje, vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti kreditojemalcev ter za izvajanje nalog Banke Slovenije. Navedene informacije so, poleg podatkov s katerimi člani in vključeni dajalci kreditov že razpolagajo, zgolj v pomoč pri ugotavljanju kreditne sposobnosti kreditojemalcev in spremljanju kreditnih poslov.


  Vpogled v podatke kreditojemalcev, ki se vodijo v sistemu SISBON, je dovoljen izključno za namene:

  • ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca;
  • ocenjevanja kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za tega člana ali vključenega dajalca kreditov ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla;
  • izterjave;
  • reševanja reklamacij;
  • revizije;
  • posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

  Več informacij: sisbon.si

   

  Opozorilo o tveganjih pri kreditu s spremenljivo kreditno obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero Euribor

   

  V primeru, da se boste odločili izbrati kredit s spremenljivo kreditno obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero EURIBOR, bi vas predhodno radi izrecno seznanili in opozorili na tveganja, ki so povezana z najemom tovrstnega kredita.

  Kreditna obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja, ki se spreminja, ter fiksne obrestne marže. Kreditna obrestna mera po kreditni pogodbi ne more biti negativna.

  EURIBOR je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit drugi prvovrstni banki za obdobje, ki je enako obrestnemu obdobju EURIBOR-ja, dogovorjenemu po tej pogodbi. Vrednost EURIBOR-ja objavlja “Banking Federation of the European Union” na ustrezni strani Reuters pod oznako EURIBOR01 vsak dan okoli 11. ure po centralnem evropskem času oziroma na morebiten drug način. UniCredit Banka Slovenija d.d. nima vpliva na referenčno obrestno mero EURIBOR.

  Kot kaže spodnji grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR lahko v daljšem časovnem obdobju odplačevanja kredita pride do večjih sprememb v višini referenčne obrestne mere. Povečanje referenčne obrestne mere vpliva na višino pogodbene kreditne obrestne mere, posledično pa lahko privede tudi do večjega povečanja mesečne anuitete kredita.

  Navedeno povečanje lahko vaš kredit bistveno podraži, v primeru izrazitega povečanja EURIBOR-ja pa vas lahko celo pripelje v situacijo, ko morda ne boste več imeli na voljo dovolj denarnih sredstev za nemoteno odplačevanje najetega kredita.

  Da se lahko čimbolj zavedate tveganj, ki jih lahko povzroči spremenljiva obrestna mera vam v nadaljevanju predstavljamo grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR za zadnjih 10 let.

  Grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere Euribor

  Kot izhaja iz grafičnega prikaza gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR se vrednost EURIBOR-ja spreminja, zato se bo skozi življenjsko dobo vašega kredita spreminjala tudi pogodbena kreditna obrestna mera vašega kredita, posledično pa tudi višina mesečne anuitete vašega kredita.

  Te spremembe je v naprej nemogoče določiti, enako kot ni mogoče v naprej določiti maksimalne višine in intenzitete gibanja.

  Ob najemu kredita je torej nujno potrebno upoštevati vpliv, ki ga bo na višino mesečnega obroka imelo gibanje EURIBOR-ja.

  Spinning wheel animation

  Loading

  UniCredit Logo