Centralni kreditni register

Centralni kreditni register je vzpostavljen v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) in predstavlja osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.


Vzpostavljen je z namenom izvajanja nalog in pooblastil Banke Slovenije (zlasti na področju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti, makrobonitetnega nadzora in upravljanja tveganj) in z namenom upravljanja sistema izmenjave informacij.

Sisbon

Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom, da omogoči kreditodajalcem (članom sistema SISBON in vključenim dajalcem kreditov) učinkovito ocenjevanje in obvladovanja kreditnih tveganj, vzpodbudi politike in ukrepe za odgovorno kreditiranje, vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti kreditojemalcev ter za izvajanje nalog Banke Slovenije. Navedene informacije so, poleg podatkov s katerimi člani in vključeni dajalci kreditov že razpolagajo, zgolj v pomoč pri ugotavljanju kreditne sposobnosti kreditojemalcev in spremljanju kreditnih poslov.


Vpogled v podatke kreditojemalcev, ki se vodijo v sistemu SISBON, je dovoljen izključno za namene:

  • ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca;
  • ocenjevanja kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za tega člana ali vključenega dajalca kreditov ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla;
  • izterjave;
  • reševanja reklamacij;
  • revizije;
  • posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

 

Komitent ima pri banki (članici sistema SISBON) možnost oddaje naslednjih obrazcev:

  • Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON (tudi po tretji osebi s pooblastilom)
  • Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON (*se lahko odda le pri banki/članici, ki upravlja podatke, ki jim komitent nasprotuje)
  • Priloga: Navodila za oddajo SISBON zahtev (obrazcev) pri članu

 

Več informacij: sisbon.si

 

OBRAZCI

NAVODILA ZA ODDAJO SISBON ZAHTEV (OBRAZCEV) PRI ČLANU PDF 196 kB prenesi
ZAHTEVEK ZA IZPIS OSEBNIH PODATKOV SISBON PDF 214 kB prenesi
ZAHTEVA ZA IZPIS OSEBNIH PODATKOV IZ SISBON PO TRETJI OSEBI PDF 205 kB prenesi
SISBON - POOBLASTILO ZA IZPIS OSEBNIH PODATKOV PDF 385 kB prenesi
ZAHTEVA ZA POPRAVEK OSEBNIH PODATKOV V SISBON PDF 204 kB prenesi

Informacijski sistem SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. 

V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost pogodbenih obveznosti poslovnih subjektov. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banke že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

Banka lahko dostopa do podatkov v sistemu izmenjave informacij in uporablja te podatke izključno za namene:

1. ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za tega člana ali vključenega dajalca kreditov ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,


2. reklamacije, izterjave, revizije in posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.


Več informacij o SiSBIZ.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo