To bo vožnja mojega življenja!

Potrošniški kredit

 • za stranke vseh bank

 • možnost odplačila do 84 mesecev

Podrobne informacije

Odlog plačila kredita do 12 mesecev

Zakon o interventem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Odplačilna doba do 84 mesecev

Ugodne obrestne mere

Upoštevamo tudi prihodke iz naslova malice in potnih stroškov

Brez stroškov zavarovanja kredita

Več o potrošniškem gotovinskem kreditu

Prednosti potrošniških gotovinskih kreditov

 • Potrošniški gotovinski kredit z ugodno spremenljivo ali fiksno obrestno mero.
 • Doba odplačevanja do 84 mesecev.
 • Kredit do zneska 30.000 EUR.
 • Anuiteta že od 30 EUR mesečno.
 • Možnost izplačila v gotovini.
 • Namen: poplačilo drugih kreditov, obveznosti iz naslova limitov in kreditnih kartic.

Banka potrošniških kreditov v tuji valuti in potrošniških kreditov za nepremičnino v tuji valuti, kot jih opredeljuje Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), nima v svoji ponudbi.

 

Kredit v tuji valuti je kredit, ki je obračunan v valuti:

 • ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne sposobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit, ali
 • ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče.

Obrazci in dokumentacija

Za pričetek postopka odobritve posojila bomo od vas potrebovali nekaj podatkov. Seznam dokumentov (obvezna dokumentacija), ki jih gre priskrbeti; obrazce - če jih že vnaprej izpolnite, natisnete in prinesete seboj skupaj z ostalo dokumentacijo v poslovalnico, bo šlo še hitreje.

 

 

Obvezna dokumentacija

 • Fotokopije plačilnih list za zadnjih 12 mesecev.

 

VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 454kB Prenesi
POTRDILO-DELODAJALCA PDF 245kB Prenesi
UPRAVNO_IZPLACILNA_PREPOVED PDF 263kB Prenesi
IZJAVA-POROKA-IN-UPRAV-IZPLACILNA-PREPOVED-PLACO-POKOJNINO PDF 277kB Prenesi

Informacijski sistem bonitet

Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom, da omogoči kreditodajalcem (članom sistema SISBON in vključenim dajalcem kreditov) učinkovito ocenjevanje in obvladovanja kreditnih tveganj, vzpodbudi politike in ukrepe za odgovorno kreditiranje, vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti kreditojemalcev ter za izvajanje nalog Banke Slovenije. Navedene informacije so, poleg podatkov s katerimi člani in vključeni dajalci kreditov že razpolagajo, zgolj v pomoč pri ugotavljanju kreditne sposobnosti kreditojemalcev in spremljanju kreditnih poslov.


Vpogled v podatke kreditojemalcev, ki se vodijo v sistemu SISBON, je dovoljen izključno za namene:

 • ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca;
 • ocenjevanja kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za tega člana ali vključenega dajalca kreditov ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla;
 • izterjave;
 • reševanja reklamacij;
 • revizije;
 • posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

Več informacij: sisbon.si

 

Opozorilo o tveganjih pri kreditu s spremenljivo kreditno obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero Euribor

V primeru, da se boste odločili izbrati kredit s spremenljivo kreditno obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero EURIBOR, bi vas predhodno radi izrecno seznanili in opozorili na tveganja, ki so povezana z najemom tovrstnega kredita.

Kreditna obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku vrednosti 3-mesečnega EURIBOR-ja, ki se spreminja, ter fiksne obrestne marže. Kreditna obrestna mera po kreditni pogodbi ne more biti negativna.

EURIBOR je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit drugi prvovrstni banki za obdobje, ki je enako obrestnemu obdobju EURIBOR-ja, dogovorjenemu po tej pogodbi. Vrednost EURIBOR-ja objavlja “Banking Federation of the European Union” na ustrezni strani Reuters pod oznako EURIBOR01 vsak dan okoli 11. ure po centralnem evropskem času oziroma na morebiten drug način. UniCredit Banka Slovenija d.d. nima vpliva na referenčno obrestno mero EURIBOR.

Kot kaže spodnji grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR lahko v daljšem časovnem obdobju odplačevanja kredita pride do večjih sprememb v višini referenčne obrestne mere. Povečanje referenčne obrestne mere vpliva na višino pogodbene kreditne obrestne mere, posledično pa lahko privede tudi do večjega povečanja mesečne anuitete kredita.

Navedeno povečanje lahko vaš kredit bistveno podraži, v primeru izrazitega povečanja EURIBOR-ja pa vas lahko celo pripelje v situacijo, ko morda ne boste več imeli na voljo dovolj denarnih sredstev za nemoteno odplačevanje najetega kredita.

Da se lahko čimbolj zavedate tveganj, ki jih lahko povzroči spremenljiva obrestna mera vam v nadaljevanju predstavljamo grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR od leta 1999.

Grafični prikaz gibanja referenčne obrestne mere Euribor

Trenutno je 3-mesečni EURIBOR, na zgodovinskem minimumu, vendar se hitro utegne zgoditi, da se to spremeni. Kot izhaja iz grafičnega prikaza gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR leta 1999 se vrednost EURIBOR-ja spreminja, zato se bo skozi življenjsko dobo vašega kredita spreminjala tudi pogodbena kreditna obrestna mera vašega kredita, posledično pa tudi višina mesečne anuitete vašega kredita.

Te spremembe je v naprej nemogoče določiti, enako kot ni mogoče v naprej določiti maksimalne višine in intenzitete gibanja.

Ob najemu kredita je torej nujno potrebno upoštevati vpliv, ki ga bo na višino mesečnega obroka imelo gibanje EURIBOR-ja.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo