Informacija o internem pritožbenem postopku

Kaj in kako

Informacija o internem pritožbenem postopku in načinu izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Morebitne spore in nesoglasja rešuje banka na podlagi pisnega zahtevka potrošnika, ki ga lahko potrošnik naslovi na banko na predpisanem obrazcu v vseh poslovalnicah banke, pisno na naslov UniCredit Banka Slovenija d.d. Šmartinska 140, 1000 Ljubljana oziroma preko spletnega obrazca tukaj.

Pristojni organ v banki bo o pritožbi odločil v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 8 dni od prejema celotne relevantne dokumentacije. Banka bo poslala odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na naslov potrošnika. Potrošnik ima pravico na pritožbo vložiti ugovor. Banka bo v roku 15 delovnih dni poslala odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na naslov potrošnika. S tem je odločitev banke dokončna in interni pritožbeni postopek banke zaključen.

V kolikor zahtevnost primera ne omogoča rešitve pritožbe oziroma ugovora v navedenem roku bo banka potrošnika pisno obvestila o predvidenem datumu dokončne rešitve pritožbe.

V primeru, da potrošnik ni zadovoljen z dokončno odločitvijo banke v internem pritožbenem postopku ali če banka o njegovi pritožbi neutemeljeno ne odloči v 30 dneh, lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) v roku največ 13 mesecev od dokončne odločitve v internem pritožbenem postopku oziroma od poteka roka za obravnavo pritožbe, vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pred Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, telefon: +386 (0)1 24 29 700, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si.

 

reklamacija, pritožba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo