Elementi upravljanja

Pregled različnih področij upravljanja.

Sistem korporativnega upravljanja v UniCredit Bank temelji na etiki in preglednosti. Zahvaljujoč nenehnemu dialogu z našimi deležniki smo vodilni pri uporabi najboljše mednarodne prakse korporativnega upravljanja, z namenom ustvarjanja trajnostne vrednosti za banko, stranke, zaposlene, delničarje in države, v katerih delujemo.

 

Za več informacij kliknite tukaj

V UniCredit Bank nenehno spodbujamo zaposlene, zunanje sodelavce in poslovne partnerje, da sledijo poslovnim ciljem v skladu z zakonodajo in načeli preglednosti, ozaveščenega poslovodenja in poslovne etike.

 

Za več informacij kliknite tukaj

Skupina UniCredit je javna družba, katere izdane delnice so 100 % v prostem obtoku in glede katerih ne obstajajo kontrolirajoči delničarji oziroma delničarski sporazumi. Skupščina delničarjev omogoča odprt dialog med delničarji in vodstvom, ki je bistvenega pomena za družbo, ki kotira na organiziranem trgu.

 

Za več informacij kliknite tukaj

V skupini UniCredit smo na nivoju skupine sprejeli “tradicionalni” model upravljanja in kontrol. Ta model upravljanja nam omogoča učinkovito notranje upravljanje, hkrati pa zagotavlja učinkovit nadzor.

 

Za več informacij kliknite tukaj

Sistem notranjih kontrol na ravni skupine UniCredit sestavlja sklop pravil, postopkov in organizacijskih struktur z več cilji: zagotoviti izvajanje korporacijske strategije, doseči uspešne in učinkovite korporacijske procese, zaščititi vrednost premoženja družbe, zagotoviti zanesljivost in celovitost računovodskih in upravljalskih podatkov ter zagotoviti skladnost poslovanja z vsemi veljavnimi predpisi in pravili.

 

Za več informacij kliknite tukaj

EMC predstavlja upravni odbor na ravni Skupine, ki zagotavlja učinkovito usmerjanje, usklajevanje in nadzor poslovanja koncerna ter učinkovito usklajevanje holdinga z različnimi podjetji in območji.

 

Za več informacij kliknite tukaj

V skupini UniCredit se je  pristop  nagrajevanja sčasoma ustalil v okviru upravljanja Skupine, skladno z najnovejšimi državnimi in mednarodnimi regulativnimi zahtevami. Naš pristop je tesno povezan z uspešnostjo in zavedanjem trga, ter usklajen s strategijo in interesi delničarjev.

 

Za več informacij kliknite tukaj

Upravni odbor UniCredit je odobril interni postopek za trgovanje ("postopek") na ravni Skupine, ki obravnava dolžnosti poročanja in omejitve nekaterih transakcij z delnicami UniCredit in / ali dolžniškimi instrumenti ter drugimi finančnimi instrumenti, v povezavi z "Relevantnimi osebami" UniCredit in osebami, ki so z njimi tesno povezane.

 

Za več informacij kliknite tukaj

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo