Vztrajno

do cilja.

Vzajemni skladi

 • možnost mesečnih vplačil od 30 EUR dalje ali enkratnega vplačila

 • novi skladi Amundi UniCredit Premium Portfolio

 • tudi za stranke drugih bank

Več o vzajemnih skladih

V UniCredit Bank vam bomo pomagali pri izbiri in oblikovanju najbolj ustreznega portfelja vzajemnih skladov, prilagojenega vašim potrebam in pričakovanjem. Na voljo so vam enkratna in redna mesečna vplačila.

O vzajemnih skladih

Kaj so vzajemni skladi?

Vzajemni skladi so definirani kot premoženje, ki je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja sklad, in je v lasti imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Sklad vlagatelju dovoli, da svoja denarna sredstva investira v skupen portfelj z ostalimi investitorji, ki imajo podobne naložbene cilje.

Tipi vrednostnih papirjev

Odvisno od naložbenega cilja, vzajemni skladi vlagajo v vrednostne papirje, kot so:

 • delnice,
 • obveznice,
 • inštrumenti denarnega trga ali
 • kombinacija vseh treh.

 

Delnice so oblika lastništva v podjetju.

Obveznica je oblika dolžniškega vrednostnega papirja, katerega lastnik posodi denar državi ali podjetju, ki se obveže poplačati posojilo z obrestmi ob zapadlosti.

Inštrumenti denarnega trga so visoko kakovostne kratkoročne naložbe, ki prinašajo donose, odvisne od kratkoročnih obrestnih mer. Omenjeni inštrumenti so zelo likvidni.

 

Kako investicijski skladi prinašajo donose?

Z naložbo v vzajemni sklad se sredstva lahko oplemenitijo s kombinacijo donosov (dividend in kapitalskih dobičkov) ter vrednotenjem kapitala. Nekateri skladi nudijo možnost izbire med izplačilom dividend, drugi pa dividende avtomatično investirajo nazaj v sklad, kar pomeni, da se poveča vrednost sklada. Slednjemu primeru sledi tudi večina skladov, ki so na voljo v Sloveniji. Ko upravljavec premoženja odproda določeno naložbo v portfelju sklada in je razlika med nakupno in prodajno ceno pozitivna, pride do kapitalskih dobičkov. Vrednost portfelja torej narašča s kapitalskim vrednotenjem, ko trenutna vrednost ali vrednost enote premoženja (VEP) naraste.

 

Cilji investicijskih skladov

Cilj ali naložbeno strategijo posameznega sklada določa tip vrednostnih papirjev, v katere se premoženje nalaga. Preden posameznik investira v sklad, mora določiti svojo naložbeno strategijo, ki naj bi se ujemala z njegovim osebnim naložbenim ciljem. Za lažje razumevanje skladov, si pred vstopom v posamezen sklad lahko preberete brošuro sklada, ki je uradni dokument, v katerem je izbran sklad podrobno opisan - z naložbeno strategijo, s tipi vrednostnih papirjev v katere investira, potencialnimi tveganji ter stroški sklada.

 

Kako do prvega vplačila?

Vlagatelj s podpisom pristopne izjave k določenemu skladu soglaša s pravili upravljanja tega sklada. Ob podpisu vlagatelj poleg pristopne izjave prejme brošuro in pravila upravljanja sklada ter dodatek za vlagatelje v Republiki Sloveniji, ko je govora o tujih vzajemnih skladih. Pred odločitvijo o podpisu je priporočljiv posvet s finančnim svetovalcem, s katerim boste na podlagi svojih želja, pričakovanj in potreb določili najustreznejši izbor ob upoštevanju vašega odnosa do tveganja. Slednjega svetovalec lažje oceni s pomočjo Profila za vlagatelje (vprašalnik), ki ga morate izpolniti ob prvem pristopu k skladu. Ko imate enkrat v lasti pristopno izjavo, na kateri najdete vse pomembne informacije za nakazilo sredstev, je od vas odvisno kdaj, koliko in kako pogosto boste v sklad vplačevali.

 • Likvidnost 

DZU je zakonsko dolžna odkupovati točke vzajemnega sklada, kar v praksi pomeni, da so vlagatelju sredstva na voljo v vsakem trenutku in niso vezana, kot je to primer pri depozitih ali zavarovalnih produktih. Vlagatelj sredstva prejme na svoj transakcijski račun najkasneje 5. delovni dan po oddaji naročila za prodajo.

 • Transparentnost

Vrednosti enot premoženja so znane vsak trenutek in se večinoma izračunavajo dnevno. Dostopna so v večini slovenskih dnevnih medijih in spletnih straneh katerih vsebina se nanaša tudi na dogajanja na kapitalskih trgih. Poleg tega so vlagateljem na voljo mesečna poročila (factsheets), kjer so predstavljene tudi podrobnosti naložbene strategije in poslovanja posameznega sklada.

 • Dostopnost

Prvi vzajemni sklad je z delovanjem pričel leta 1923 in se izkazal kot najprimernejša oblika dolgoročnega varčevanja. Tako so danes vzajemni skladi na voljo praktično na vsakem koraku in dostopni množicam saj so minimalni zneski večinoma omejeni na 25 ali 30 EUR oziroma nakup ene točke. Lahko torej rečemo, da je danes lahko vsak, ki ima vsaj 25 EUR posledično udeležen na kapitalskih trgih kot lastnik več 10 kapitalskih naložb.

 • Širok nabor naložbenih možnosti

Industrija vzajemnih skladov je danes razvita do te mere, da so vlagateljem na voljo praktično vse naložbene strategije in usmeritve, ki jih razvit finančni trg pozna. Tako lahko z vplačilom v sklad vlagate v farmacevtsko industrijo, Indijo, visoko donosne obveznice, sklade z garancijo glavnice ali sklade denarnega trga, vezane samo na posamezno valuto.

 • Stroškovna učinkovitost

Stroški vlaganja so nižji kot pri samostojnem vlaganju v vrednostne papirje. Poleg tega vlagatelj ne potrebuje strokovnega znanja in ne dodatnega časa.

 • Varnost

Poleg razpršenosti naložb je zelo pomembno ponovno poudariti, da je premoženje sklada ločeno od premoženja DZU. Ob tem se moramo zavedati, da je poslovanje pod budnim očesom nadzornih organov in tudi v Sloveniji večinoma urejeno v skladu z evropsko zakonodajo. V Sloveniji nadzor izvaja Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Ustrezna časovna razpršitev sredstev v vzajemne sklade je poleg razpršitve v različne naložbene politike eno izmed najpomembnejših pravil, ki jih priporočajo izkušeni priznani strokovnjaki s področja vzajemnih skladov. Zato, če le imate to možnost, sredstva investirajte periodično. S tem boste deležni prednosti metode povprečnega nakupnega stroška (ang. »cost average effect«).

Na žalost je prevečkrat tako, da se vlagatelji namesto racionalno obnašajo čustveno. Še posebej to velja v obdobjih hitrih rasti in globokih kriz. Izkušnje iz kapitalskih trgov v ZDA kažejo, da obročna vplačila v investicijske sklade v 90 % primerov prinesejo pozitiven rezultat. Pri tem so upoštevana 5 ali 10-letna obdobja vlaganja od leta 1925 pa vse do danes.

Oglejmo si razliko v učinku obročnega načina vplačevanja v primerjavi z enkratno naložbo. Enkratno vplačilo je izvedeno v znesku 6.000 EUR, medtem ko so mesečna vplačila v višini 100 EUR razporejena skozi obdobje 5 let. Pri enkratnem vplačilu končni privarčevani znesek znaša približno 7.700 EUR (donosnost 28,3 %), pri obročnem pa 8.400 EUR (donosnost 40 %), kar predstavlja razliko v višini 11,7 odstotne točke.

Brošura

SEZNAM SKLADOV CENIK AMUNDI NOV 2021 PDF 138 kB Download

Ponudba krovnih skladov

Družba z najdaljšo tradicijo na področju vzajemnih skladov, ki je na voljo v Sloveniji. Podsklade krovnega sklada Amundi Funds upravlja družba Amundi Luxembourg S.A.

Več o naboru in vrednostih skladov preverite tukaj

O družbi Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg S.A. je globalna družba za upravljanje, ki je nastala leta 2010. Julija 2017 je prevzela Pioneer družbo za upravljanje, s tretjim najstarejšim skladom na svetu Pioneer Fund, ustanovljenim leta 1928.

Amundi je prisoten v 37 državah ter zaposluje prek 5.000 ljudi, od tega več kot 1.000 strokovno usposobljenih specialistov na področju analitike in upravljanja naložb. Amundi upravlja več kot 1.426 milijard EUR in je največja družba za upravljanje v Evropi ter ena največjih in renomiranih družb za upravljanje na svetu. Ponosni smo, da so njihove izkušnje na voljo tudi v Sloveniji.

Krovni sklad Amundi Funds


 

PRENOSNI SKLAD
ISIN PRENOSNEGA SKLADA
PREVZEMNI SKLAD
ISIN PREVZEMNEGA SKLADA 
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity 
LU0119365988
Amundi Funds Emerging World Equity
LU0557858130
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity 
LU0119373065
Amundi Funds Equity Asia concentrated
LU0557854147 
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond 
LU0119402005
Amundi Funds Emerging Markets Bond
LU1882449801
Amundi Funds II – European potential 
LU0271656307
Amundi Funds European Equity small cap
LU1883306497
Amundi Funds II – Top European players
LU0119366952
Amundi Funds Top European players
LU1883868819
Amundi Funds II - Euro Bond
LU0119391471
Amundi Funds Euro Government Bond
LU1882473264
Amundi Funds II – China Equity 
LU0133656446
Amundi Funds China Equity
LU1882445569
Amundi Funds II – Emerging Europe and Mediterranean Equity
LU0119336021
Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity
LU1882447425
Amundi Funds II – Euro Alpha Bond 
LU1760615614
Amundi Funds Euro Alpha Bond
LU1894677027
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
LU0271651761
Amundi Funds Pioneer Global Equity
LU1883342377
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 
LU0190665769
Amundi Funds Euro Strategic Bond
LU1882475988
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 
LU0372176460
Amundi Funds Global Multi-Asset
LU1883327816
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
LU0133643469
Amundi Funds U.S. Pioneer Funds
LU1883872332

Krovni sklad izkorišča investicijske priložnosti svetovno znanih upravljavskih družb in vključuje tri naložbene strategije (podsklade), ki so rezultat usklajenih mnenj analitičnih ekip družb Amundi in UniCredit. Naložbe se izbirajo z natančno analizo in ocenjevanjem. Predstavljajo najboljšo možnost v posameznem naložbenem razredu, hkrati pa se aktivno prilagajajo trenutni situaciji na finančnih trgih.

Več o Amundi Premium najdete tukaj

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki imajo različne naložbene politike.

Kombinacije skladov

Za vas smo že pripravili naložbene košarice za redno mesečno varčevanje, ki so razpršene glede na vaš odnos do tveganja in naložbeni čas.

Naložbene košarice so kombinacija treh podskladov Amundi Funds, ki se med seboj razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in naložbeni čas.

Za nakup, ker gre za redne naložbe, je treba skleniti tudi trajni nalog - razpršitev premoženja pa je na voljo že od 30 evrov mesečno.

 

Konzervativna košarica

Konzervativna košarica je primerna za vlagatelje, ki si želijo varnejše naložbe z zmernimi nihanji in višjimi pričakovanimi donosi kot pri bančnem depozitu.

Namenjena je vlagateljem, ki:

 • si želijo globalne razpršitve,
 • iščejo alternativo bančnemu depozitu, kljub temu pa pričakujejo nekoliko
  višje donose in so zato pripravljeni sprejeti tudi določena tveganja,
 • so pri svojih vlaganjih previdni.
Tradicionalna košarica

Tradicionalna košarica je primerna za vlagatelje z željo po uravnoteženi naložbi, ki pričakujejo zmerne donose in se ob tem zavedajo tveganja, ki ga sprejemajo.

Namenjena je vlagateljem, ki:

 • si želijo plemenititi sredstva na daljši rok,
 • so se za višje donose pripravljeni izpostaviti tudi visokemu tveganju,
 • so pri vlaganjih previdni.
Uravnotežena košarica

Uravnotežena košarica je primerna za vlagatelje, ki si želijo uravnotežene naložbe in se za pričakovanja po zmernih donosih zavedajo tveganja, ki ga sprejemajo.

Namenjena je vlagateljem, ki:

 • si želijo plemenitenja sredstev na dolgi rok,
 • so se za višje donose pripravljeni izpostaviti visokemu tveganju,
 • so pri vlaganjih preudarni.
Dinamična košarica

Dinamična košarica je primerna za vlagatelje z dolgoročnimi cilji, ki iščejo možnosti visokih rasti, so pripravljeni na večja nihanja in se ob pričakovanju višjih donosov zavedajo tveganja, ki se mu izpostavljajo.

Namenjena je vlagateljem, ki:

 • si želijo globalno razpršene in likvidne naložbe,
 • imajo visoka pričakovanja po donosih in se hkrati zavedajo tveganj in
  možnosti znatnih izgub,
 • so izkušeni pri vlaganjih na kapitalske trge.

Provizija

Višina vstopne provizije za posamezni portfelj je odvisna od višine vplačila ali od skupnega stanja v Amundi vzajemnih skladih na dan vplačila.

Primer

Če v katerikoli portfelj vplačate 30.000 EUR, je višina vstopne provizije navedena v desnem stolpcu. Enako velja, če imate na dan vplačila v enem ali več Amundi vzajemnih skladih stanje nad 20.001 EUR in vplačate poljuben znesek.

Vplačilo ali stanje

Vplačilo ali Stanje naložbe v Amundi (v EUR)
Portfelj do 20.000         nad 20.001
Konzervativni 2,00 %
1,75 %
Uravnoteženi in Tradicionalni 2,50 % 2,25 %
Dinamični 3,00 % 2,75 %

Za vas smo že pripravili naložbene portfelje za enkratno vplačilo, ki so razpršeni glede na vaš odnos do tveganja in naložbeni čas.

Naložbeni portfelj je kombinacija več vzajemnih skladov Amundi Luxembourg S.A. in predstavlja skupek v naložbi, ki že s svojim imenom izraža naložbeno tveganje in profil vlagatelja, kateremu je namenjen.

Portfelji so namenjeni enkratnemu vplačilu v znesku od vključno 500 EUR.

 

 

Vplačilo ali Stanje

Vplačilo ali Stanje v Amundi (v EUR)
Portfelj do 20.000         nad 20.001
Konzervativen 2,00 %
1,75 %
Uravnotežen in Tradicionalen 2,50 % 2,25 %
Dinamičen 3,00 % 2,75 %

Primer

Če v katerikoli portfelj vplačate 30.000 EUR je višina vstopne provizije navedena v desnem stolpcu. Enako velja če imate na dan vplačila v enem ali več Amundi vzajemnih skladih stanje nad 20.001 EUR in vplačate poljuben znesek.

Provizija

Višina vstopne provizije za posamezni portfelj je odvisna od višine vplačila ali od skupnega stanja v Amundi vzajemnih skladih na dan vplačila.

Portfelj Konzervativen

Portfelj Konzervativen je primeren za vlagatelje, ki si želite varnejše naložbe z zmernimi nihanji in višjimi pričakovanimi donosi kot pri bančnem depozitu.

Namenjena je vlagateljem, ki:

 • Ste zadovoljni z nevtralno delniško utežjo 20 %?
 • Iščete alternativo bančnemu depozitu, kljub temu pa pričakujete nekoliko višje donose in ste zato pripravljeni sprejeti tudi določena tveganja?
 • Ste pri svojih vlaganjih previdni?

 

 

Portfelj Tradicionalen

Portfelj Tradicionalen je primeren za vlagatelje z željo po zmerni naložbi, ki pričakujete zmerne donose in se ob tem zavedate tveganja, ki ga sprejemate.

Namenjena je vlagateljem, ki:

 • Ste zadovoljni z nevtralno delniško utežjo 35 %?
 • izpostaviti tudi zmernemu tveganju?
 • Ste pri vlaganjih previdni?

 

Portfelj Uravnotežen

Portfelj Uravnotežen je primeren za vlagatelje, ki si želite uravnotežene naložbe in se za pričakovanja po zmernih donosih zavedate tveganja, ki ga sprejemate.

Namenjena je vlagateljem, ki:

 • Ste zadovoljni z nevtralno delniško utežjo 50 %?
 • Ste se za višje donose pripravljeni izpostaviti visokemu tveganju?
 • Ste pri vlaganjih preudarni?
Portfelj Dinamičen

Portfelj Dinamičen je primerna za vlagatelje z dolgoročnimi cilji, ki iščete možnosti visokih rasti, ste pripravljeni na večja nihanja in se ob pričakovanju po višjih donosih zavedate tveganja, kateremu se izpostavljate.

Namenjena je vlagateljem, ki:

 • Ste zadovoljni z nevtralno delniško utežjo 70 %?
 • Imate visoka pričakovanja po donosih in se hkrati zavedate tveganja in možnosti znatnih izgub?
 • Ste izkušeni pri vlaganjih na kapitalske trge?

Sestava portfeljev

Pri sestavi portfeljev smo v okviru razpoložljivih registriranih investicijskih skladov sledili diverzifikaciji naložb znotraj naložbenih razredov, kot prikazuje tabela:

DELNICE OBVEZNICE
40 % Evropa 80 % Državne
40 % Severna Amerika 20 % Podjetniške & Visoko donosne
20 % Ostalo

Dokumentacija

Povezava do dokumentacije o vseh vzajemnih skladih je na voljo tukaj.

 

Za boljše razumevanje naložbenih portfeljev in košaric

Prenesite brošuro, v kateri s številkami in grafi pojasnimo delovanje obeh naložbenih produktov.

NALOZBENE KOSARICE REDNA VPLACILA AMUNDI NOV 2021 PDF 158 kB Prenesi
NALOZBENI PORTFELLJI ENKRATNA VPLACILA AMUNDI NOV 2021 PDF 173 kB Prenesi
Opozorilo vlagateljem
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo