Varno in zanesljivo trgovinsko poslovanje

Za sklenitev trgovinskega posla niso pomembni le cena, kakovost, znanje, dobavni rok ter poprodajne storitve, ampak tudi financiranje posla. Na razpolago so vam različne oblike financiranja in povezanih produktov, ki zagotavljajo varno poslovanje na lokalnem in tujih trgih.

Najhitrejša pot do odkupa terjatev


Odločili ste se za prodajo svojih terjatev. Glavni razlog za vašo odločitev je želja po hitrem dostopu do likvidnih finančnih sredstev, vendar ste nekoliko zadržani, saj ne veste, kako poteka sam postopek odkupa terjatev, kako hitro boste prišli do denarja, zanima vas, ali obstajajo kakšni varnostni zadržki, koliko časa vam bo vzela priprava dokumentacije in podobno. E-odkup terjatev je najpreprostejša in najhitrejša pot do odkupa terjatev.

E-ODKUP TERJATEV: KAJ, KJE IN KAKO?

 • Digitalni odkup terjatev se odvija v okolju integrirane spletne aplikacije, ki na enem mestu omogoča izvedbo celotne transakcije.
 • Aplikacija je namenjena pripravi, pošiljanju in potrjevanju ponudb in dogovorov o odkupu terjatev med prodajalcem (odstopnikom), kupcem (dolžnikom) in banko.
 • Prodajalec lahko v odkup ponudi zgolj nezapadle terjatve za že opravljene storitve ali dobavljeno blago kupcu. Uporabniki imajo vedno možnost vpogleda v realno stanje linij in odkupov terjatev v postopku. Postopek odkupa poteka po natančno določenem protokolu.
 • Prodajalec ob prodaji terjatve banki znotraj aplikacije obvesti kupca, da so bile terjatve odplačno odstopljene banki in mu hkrati naroči, da ob zapadlosti vsake posamezne terjatve dolgovani znesek nakaže banki.
 • Kupec je vedno obveščen o tem, da je njegov dobavitelj terjatev prodal banki, svoje strinjanje pa mora potrditi znotraj spletne aplikacije.
 • Prodajalec in kupec sta v primeru e-odkupa lahko le slovenski pravni osebi.

Zakaj e-odkup terjatev?

 • Hitro in preprosto: celoten proces odkupa terjatev poteka digitalno znotraj aplikacije za e-odkupe.
 • Varno poslovanje: vsa dokumentacija je podpisana z izbranimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki zagotavljajo najvišji nivo varnosti poslovanja.
 • Časovna učinkovitost izplačila: po e-podpisu dokumentacije se izplačilo izvede isti oziroma najkasneje naslednji delovni dan (odvisno od ure prejetja).
 • Prihranek v brezpapirnem poslovanju: v izogib stroškom tiskanja in pošiljanja je vsa dokumentacija v elektronski obliki.
 • Arhiviranje elektronsko podpisanih dokumentov: vsi dokumenti so zbrani na enem mestu in so vedno dostopni.
 • E-mail obveščanje pooblaščenega uporabnika: uporabniki so obveščeni o vsakem potrebnem nadaljnjem koraku ali statusu določenega odkupa.
 • Uporabnik lahko izbira med dvema načinoma podpisovanja: samostojno ali kolektivno.
 • Možnost izbire vloge v aplikaciji: vnašalec in/ali podpisnik. 
 • Možnost spreminjanja ročnosti terjatve: prodajalec terjatev lahko pusti izvirne datume zapadlosti računov ali v dogovoru s kupcem znotraj aplikacije vsem računom določi nov datum zapadlosti.

Podjetje se s svojim bančnim svetovalcem pogovori o možnostih e-odkupa terjatev, pogojih, vrsti in višini linije.
Po vzpostavitvi linije uporabniki uredijo še elektronski dostop do spletne aplikacije.

Zanima nas odkup terjatev NA OBRAZEC

DODATNE INFORMACIJE

Navedeni pogoji veljajo v času objave (december 2017) ter se lahko spremenijo v skladu s poslovno politiko in internimi akti banke

Domačim in tujim podjetjem ponujamo odkup nezapadlih terjatev do kupcev, s čimer pridobijo denarna sredstva takoj in ne šele po preteku dogovorjenega plačilnega roka.

Zakaj odkup terjatev?

 • Podjetju-prodajalcu terjatve omogočajo takojšnjo pridobitev likvidnostnih sredstev.
 • Prodajalec terjatve lahko svojemu kupcu ponudi ugodnejše plačilne pogoje, ne da bi to vplivalo na njegovo likvidnost.
 • Prodajalec terjatve se izogne plačilnemu tveganju določenega kupca ali države, v določenih primerih tudi valutnemu tveganju.
 • Izboljša se stanje terjatev v bilanci stanja, kar vpliva na boljši kreditni rating prodajalca terjatev in na možnost ugodnejšega zadolževanja v prihodnje.

Več o tem preberite tukaj.

Vrsta financiranja (kredit neposredno tujemu kupcu ali tuji banki za končnega kupca), pri katerem v UniCredit Bank financiramo tujega uvoznika, ki slovenskemu izvozniku oz. izvajalcu del v tujini plačuje dobavo blaga oz. storitev imenujemo kredit tujemu kupcu.

Tovrstno financiranje se uporablja za financiranje večjih in zahtevnejših srednjeročnih in dolgoročnih poslov, zavarovanih s polico Slovenske izvozne družbe.

Kredit tujemu kupcu

 • Kot slovenski izvoznik pridobite strateško prednost, saj lahko ponudite tujemu kupcu alternativno obliko financiranja, ki je ta v svoji državi morda ne more pridobiti ali pa je zanj predraga.
 • Izvozniki se lahko z vpletenostjo in aktivno vključitvijo naše banke izognete mnogim tveganjem: komercialnim, političnim, tečajnim ter splošno pogodbenim.
 • Kot izvoznik ali uvoznik ste deležni ustreznega servisa, ki je medbančno urejen in transparenten.
 • Kreditiranje je mogoče v kratkem ali daljšem časovnem obdobju, in sicer do 85 % vrednosti posla.
 • Cena kredita se zniža, če je plačilo obveznosti zavarovano s polico Slovenske izvozne družbe.

Predizvozno financiranje

UniCredit Bank izvoznikom ponuja kredit za zagotovitev dobave, ki ga lahko banki vrne tudi kupec.

 • Predizvozno financiranje zagotavlja plačilo več zaporednih dobav še pred dejanskim izvozom blaga. Vključuje financiranje nakupa surovin in drugih materialov, dostavo blaga, proizvodni proces in ostale stroške, povezane z izvozom.

Postfinanciranje akreditiva

Pri postfinanciranju akreditiva v UniCredit Bank tuji banki, ki je odprla akreditiv, odobrimo odlog plačila po akreditivu, običajno za obdobje do 180 dni, včasih pa tudi več.

 • Pri tej vrsti financiranja gre za kreditno razmerje med bankami, ki je povezano z izvozom slovenskih podjetij na tuje trge.
 • Slovenski izvoznik, ki kot plačilni instrument uporablja dokumentarni akreditiv, lahko svojemu kupcu preko naše banke zagotovi daljši odlog plačila in s tem strateško prednost na trgu.
 • Kot izvoznik se izognete tveganju neplačila s strani tuje banke, saj UniCredit Bank za čas pred izplačilom akreditiv tudi konfirmira.
 • UniCredit Bank zagotovi tuji banki, in posledično tujemu kupcu, ugoden kreditni vir.
 • Kot izvoznik ali uvoznik ste deležni ustreznega servisa, ki je medbančno urejen in transparenten.

Financiranje dobaviteljev

Financiranje dobaviteljev (v angl. Supply Chain Finance - SCF) je model financiranja, ki ima številne koristi tako za kupca kot za dobavitelje. Predstavlja inovativen pristop pri financiranju obratnega kapitala dobaviteljev brez potrebe po odobritvi klasičnega financiranja, posebej za primer, ko dobavitelj ne more prejeti financiranja.

Prednosti za kupca:

 • Izboljša odnose do dobaviteljev (manjše tveganje rednih dobav dobaviteljev).
 • Možnost podaljšanja plačilnih rokov do dobaviteljev.
 • Večja likvidnost.
 • Znižanje zunanjega dolga (Financiranje dobaviteljev ni dodatno zadolževanje).
 • Zniževanje stroškov plačilnega prometa (kupec plačuje obveznosti samo banki in ne svojim dobaviteljem, ki imajo račune na različnih bankah.

Prednosti za dobavitelja:

 • Večja likvidnost.
 • Predčasen prejem plačila za svoje terjatve.
 • Nižji stroški financiranja.
 • Boljše upravljanje s terjatvami, ki jih lahko dobavitelj proda banki v vsakem trenutku, in si s tem izboljša določene finančne kazalce.
 • Nižja stopnja zadolženosti.

Pri poslovanju s tujino oziroma v domovini vam nudimo možnosti uporabe alternativnih oblik plačevanja oz. instrumentov zavarovanja terjatev, kot sta dokumentarni inkaso in dokumentarni akreditiv.

Naši instrumenti

Za prodajalca (izvoznika) je pri tem v ospredju zavarovanje pravočasnosti plačila, za kupca (uvoznika) pa je bistvena zagotovitev pravočasne dobave naročenega blaga na način, ki je skladen s pogodbo. Za zagotovitev izpolnitve omenjenih interesov na obeh straneh in v izogib tveganjem v UniCredit Bank ponujamo dva glavna plačilna instrumenta.

Več o tem preberite tukaj.

Podjetja se soočajo z različnimi tveganji, povezanimi s poslovanjem na domačem in tujih trgih.

Kdaj bančne garancije?

Garancija se uporabljajo kot instrument zavarovanja in je nepreklicna obveza banke, da bo na prvi poziv upravičenca ob predložitvi ustreznega zahtevka za unovčenje in dodatnih dokumentov, če so le-tej navedeni v garancijskem tekstu, v roku veljavnosti garancije, plačala katerikoli znesek do maksimalnega garantiranega zneska, v primeru, da naročnik ne bi izpolnil pogodbenih obvez.

Bančne garancije so zanesljiv instrument zavarovanja pred različnimi poslovnimi tveganji.

Več o tem preberite tukaj.

Splošni pogoji

SPLOSNI POGOJI ZA DOKUMENTARNE BANCNE POSLE PDF 127kB PRENESI
Spinning wheel animation

Loading