Varno in zanesljivo trgovinsko poslovanje

Za sklenitev trgovinskega posla niso pomembni le cena, kakovost, znanje, dobavni rok ter poprodajne storitve, ampak tudi financiranje posla. Na razpolago so vam različne oblike financiranja in povezanih produktov, ki zagotavljajo varno poslovanje na lokalnem in tujih trgih.

Vrsta financiranja (kredit neposredno tujemu kupcu ali tuji banki za končnega kupca), pri katerem v UniCredit Bank financiramo tujega uvoznika, ki slovenskemu izvozniku oz. izvajalcu del v tujini plačuje dobavo blaga oz. storitev imenujemo kredit tujemu kupcu.

Tovrstno financiranje se uporablja za financiranje večjih in zahtevnejših srednjeročnih in dolgoročnih poslov, zavarovanih s polico Slovenske izvozne družbe.

Kredit tujemu kupcu
 • Kot slovenski izvoznik pridobite strateško prednost, saj lahko ponudite tujemu kupcu alternativno obliko financiranja, ki je ta v svoji državi morda ne more pridobiti ali pa je zanj predraga.
 • Izvozniki se lahko z vpletenostjo in aktivno vključitvijo naše banke izognete mnogim tveganjem: komercialnim, političnim, tečajnim ter splošno pogodbenim.
 • Kot izvoznik ali uvoznik ste deležni ustreznega servisa, ki je medbančno urejen in transparenten.
 • Kreditiranje je mogoče v kratkem ali daljšem časovnem obdobju, in sicer do 85 % vrednosti posla.
 • Cena kredita se zniža, če je plačilo obveznosti zavarovano s polico Slovenske izvozne družbe.
Predizvozno financiranje

UniCredit Bank izvoznikom ponuja kredit za zagotovitev dobave, ki ga lahko banki vrne tudi kupec.

 • Predizvozno financiranje zagotavlja plačilo več zaporednih dobav še pred dejanskim izvozom blaga. Vključuje financiranje nakupa surovin in drugih materialov, dostavo blaga, proizvodni proces in ostale stroške, povezane z izvozom.
Postfinanciranje akreditiva

Pri postfinanciranju akreditiva v UniCredit Bank tuji banki, ki je odprla akreditiv, odobrimo odlog plačila po akreditivu, običajno za obdobje do 180 dni, včasih pa tudi več.

 • Pri tej vrsti financiranja gre za kreditno razmerje med bankami, ki je povezano z izvozom slovenskih podjetij na tuje trge.
 • Slovenski izvoznik, ki kot plačilni instrument uporablja dokumentarni akreditiv, lahko svojemu kupcu preko naše banke zagotovi daljši odlog plačila in s tem strateško prednost na trgu.
 • Kot izvoznik se izognete tveganju neplačila s strani tuje banke, saj UniCredit Bank za čas pred izplačilom akreditiv tudi konfirmira.
 • UniCredit Bank zagotovi tuji banki, in posledično tujemu kupcu, ugoden kreditni vir.
 • Kot izvoznik ali uvoznik ste deležni ustreznega servisa, ki je medbančno urejen in transparenten.
Financiranje dobaviteljev

Financiranje dobaviteljev (v angl. Supply Chain Finance - SCF) je model financiranja, ki ima številne koristi tako za kupca kot za dobavitelje. Predstavlja inovativen pristop pri financiranju obratnega kapitala dobaviteljev brez potrebe po odobritvi klasičnega financiranja, posebej za primer, ko dobavitelj ne more prejeti financiranja.

Prednosti za kupca:

 • Izboljša odnose do dobaviteljev (manjše tveganje rednih dobav dobaviteljev).
 • Možnost podaljšanja plačilnih rokov do dobaviteljev.
 • Večja likvidnost.
 • Znižanje zunanjega dolga (Financiranje dobaviteljev ni dodatno zadolževanje).
 • Zniževanje stroškov plačilnega prometa (kupec plačuje obveznosti samo banki in ne svojim dobaviteljem, ki imajo račune na različnih bankah.

Prednosti za dobavitelja:

 • Večja likvidnost.
 • Predčasen prejem plačila za svoje terjatve.
 • Nižji stroški financiranja.
 • Boljše upravljanje s terjatvami, ki jih lahko dobavitelj proda banki v vsakem trenutku, in si s tem izboljša določene finančne kazalce.
 • Nižja stopnja zadolženosti.

Pri poslovanju s tujino oziroma v domovini vam nudimo možnosti uporabe alternativnih oblik plačevanja oz. instrumentov zavarovanja terjatev, kot sta dokumentarni inkaso in dokumentarni akreditiv.

Naši instrumenti

Za prodajalca (izvoznika) je pri tem v ospredju zavarovanje pravočasnosti plačila, za kupca (uvoznika) pa je bistvena zagotovitev pravočasne dobave naročenega blaga na način, ki je skladen s pogodbo. Za zagotovitev izpolnitve omenjenih interesov na obeh straneh in v izogib tveganjem v UniCredit Bank ponujamo dva glavna plačilna instrumenta.

Več o tem preberite tukaj.

Podjetja se soočajo z različnimi tveganji, povezanimi s poslovanjem na domačem in tujih trgih.

Kdaj bančne garancije?

Garancija se uporabljajo kot instrument zavarovanja in je nepreklicna obveza banke, da bo na prvi poziv upravičenca ob predložitvi ustreznega zahtevka za unovčenje in dodatnih dokumentov, če so le-tej navedeni v garancijskem tekstu, v roku veljavnosti garancije, plačala katerikoli znesek do maksimalnega garantiranega zneska, v primeru, da naročnik ne bi izpolnil pogodbenih obvez.

Bančne garancije so zanesljiv instrument zavarovanja pred različnimi poslovnimi tveganji.

Več o tem preberite tukaj.

Splošni pogoji

SPLOSNI POGOJI ZA DOKUMENTARNE BANCNE POSLE PDF 127kB PRENESI
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo