Zakladniški produkti

Skupina UniCredit je prisotna na evropskih trgih in po vsem svetu, kjer strankam ponujamo široko paleto specializiranih orodij za obvladovanje finančnih tveganj.

Instrumenti za zavarovanje pred tečajnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe tečajev valut so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, ki delujejo na tujih trgih in so podvržena tveganjem sprememb tečajev valut, v katerih poslujejo.

Pogoji za sklepanje

Dokumentacija za sklepanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti. Pridobljena identifikacijska oznaka LEI skladno z uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR).

Najnižji znesek posla

Najnižji znesek enega posla je lahko 20.000 EUR oziroma protivrednost v drugi valuti pri sklepanju valutnegaterminskega posla in valutnezamenjave ter 100.000 EUR oziroma vrednost v drugi valuti pri sklepanju valutne ali omejitvene opcije.

Valutni terminski posel (FX forward)

Ob sklenitvi valutnegaterminskega posla si kot izvoznik že ob sklenitvi izvozne pogodbe določite tečaj, po katerem boste zamenjevali prilive v tuji valuti , ter se zavarujete pred padcem deviznega tečaja, uvozniku pa valutniterminski posel pomeni zaščito pred rastjo deviznega tečaja ter izhodišče za kalkulacijo njegovih cen.

Valutni terminski posel s časovno opcijo (FX forward- time option)

Valutni terminski posel s časovno opcijo je posebna oblika terminskega posla, pri katerem ima stranka možnost koriščenja celotnega ali delnega zneska predhodno sklenjenega posla, v obdobju znotraj 1 meseca.

Valutna zamenjava (FX swap)

Valutna zamenjava je zavezujoč dogovor med banko in stranko o izvedbi dveh nasprotnosmernih valutnih poslov hkrati, kjer pri obeh nogah pride do dejanske denarne poravnave. Z valutnozamenjavo lahko prilagajate dejanske prilive in odlive zapadlostim v preteklosti že sklenjenih poslov, tako terminskih poslov kot tudi valutnih opcij.

Valutna opcija

Valutna opcija vam v primerjavi z valutnim terminskim poslom omogoča izbiro izvršilnega tečaja, po katerem boste v prihodnosti kupili oziroma prodali valuto. Opcija vam pušča izbiro, da opcijo ob njeni zapadlosti izvršite ali pustite, da zapade, če je trenutni tržni tečaj za vas ugodnejši. Premija za sklenitev opcije se plača ob sklenitvi.

Instrumenti za zavarovanje pred obrestnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe obrestnih mer so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, kadar so podvržena tveganjem sprememb obrestnih mer, katerih gibanja so težko napovedljiva.

 • Pri instrumentih za zavarovanje pred obrestnimi tveganji je najnižji znesek posla 500.000 EUR ali ustrezna protivrednost.
Pogoji za sklepanje

Dokumentacija za sklepanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Pridobljena identifikacijska oznaka LEI skladno z uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR)

Ponujamo naslednje instrumente za učinkovito upravljanje obrestnih pozicij in povečevanja donosnosti podjetja
 • Dogovor o terminski obrestni meri.
 • Obrestna zamenjava.
 • Obrestna opcija.
 • Omejitvene obrestne opcije.
 • Opcija na obrestno zamenjavo.
 • Navzkrižna valutna zamenjava.
Zakaj instrumenti za zavarovanje pred obrestnimi tveganji
 • S sklenitvijo dogovora o terminski obrestni meri si kot kreditojemalec zavarujete najvišjo obrestno mero, ki jo boste plačevali za kredit, kot deponent pa si lahko zagotovite najnižjo sprejemljivo obrestno mero, po kateri boste plasirali sredstva. Poleg tega ta instrument ne zahteva dejanskih premikov kapitala.
 • Z obrestno zamenjavo lahko kot kreditojemalec vnaprej fiksirate stroške financiranja za ves čas trajanja kredita, kot investitor pa lahko fiksirate prihodnje donose za ves čas trajanja investicije, pri čemer obrestno zamenjavo lahko pričnete na katerikoli dan v prihodnosti, primerna pa je tudi za daljša časovna obdobja.
 • Z obrestno opcijo si hkrati vnaprej zagotovite najnižjo in najvišjo želeno obrestno mero.
 • Z uporabo opcije na obrestno zamenjavo lahko v odvisnosti od tržnih razmer ob zapadlosti opcije le-to izvršite ali jo pustite neizvršeno, pri čemer nimate obveznosti do banke.
 • Navzkrižna valutna opcija vam omogoča hkratno zavarovanje pred tečajnimi in pred obrestnimi tveganji.

Instrumenti za zavarovanje pred blagovnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe cene blaga so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, kadar so izpostavljena tveganjem sprememb cene blaga.

 • Najnižji znesek enega posla je odvisen od vrste blaga (osnovnega instrumenta) na katerega se instrument za zavarovanje nanaša.
V UniCredit Bank ponujamo naslednje instrumente za učinkovito upravljanje s tveganji spremembe cene blaga
 • Blagovna zamenjava.
 • Blagovna opcija.

S sklenitvijo blagovne zamenjave si lahko vnaprej zagotovite fiksno ceno blaga za poljubno prihodnje obdobje, pri čemer blagovno zamenjavo lahko pričnete na katerikoli dan v prihodnosti, primerna pa je tudi za daljša časovna obdobja.

Z blagovno opcijo si hkrati vnaprej zagotovite najnižjo in najvišjo želeno ceno blaga. Blagovna opcija vam omogoča izbiro izvršilne cene, po katerem boste v prihodnosti kupili oziroma prodali blago (možna je le denarna poravna in ne fizična), ter vam pušča izbiro, da opcijo ob njeni zapadlosti izvršite ali pustite, da zapade, pri čemer nimate obveznosti do banke, če je trenutna tržna cena blaga za vas ugodnejša.

Pogoji za sklepanje

Dokumentacija za sklepanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti Pridobljena identifikacijska oznaka LEI skladno z uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR)

UniCredit Bank je ena redkih bank, ki je uradni vzdrževalec likvidnosti na sekundarnem trgu slovenskih državnih obveznic in hkrati večkratni dobitnik mandata za izdajo obveznice Republike Slovenije.

 • Obveznica Republike Slovenije je dolgoročni dolžniški vrednostni papir, ki ga izdaja Republika Slovenija. Njeni glavni značilnosti sta varnost in donosnost naložbe. Vlagatelj v obveznice ima zagotovljeno vrnitev glavnice in je upravičen tudi do obresti iz obveznice, ki se ponavadi izplačujejo polletno, letno, lahko pa tudi četrtletno.

UniCredit Bank je eden najuspešnejših pooblaščenih vpisnikov trimesečnih, šestmesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki predstavljajo varno in donosno naložbo in jih Republika Slovenija izdaja preko avkcij.

 • Zakladne menice so državni kratkoročni vrednostni papirji, ki investitorjem predstavljajo varno in donosno naložbo. Republika Slovenija preko avkcij izdaja trimesečne in šestmesečne zakladne menice. Na teh avkcijah lahko sodelujejo le pooblaščeni vpisniki, ki zakladne menice vpisujejo za svoj račun ter za račune strank.

Na tej spletni strani se lahko seznanite z dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). Dokumenti niso tržno gradivo. Predstavljene ključne informacije o posameznih OTC izvedenih finančnih instrumentih so predpisane z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uredba PRIIP), da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški produkta ter možnim dobičkom in izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti. Pozivamo Vas, da se pred sklenitvijo posla z OTC izvedenim finančnim instrumentom seznanite z dokumentom KID za dotični finančni instrument, objavljenem na tem spletnem mestu. 

PRODUKTI ZA VAROVANJE VALUTNEGA TVEGANJA

TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 3M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 6M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 1Y-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA EURGBP 2Y-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 6M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 1Y- FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA EURUSD 2Y-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 3M-FEBRUAR 2021 PDF 199kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 6M-FEBRUAR 2021 PDF 199kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 1Y-FEBRUAR 2021 PDF 199kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURGBP 2Y-FEBRUAR 2021 PDF 199kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 6M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 1Y-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO EURUSD 2Y-FEBRUAR 2021 PDF 199kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 3M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 6M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 1Y-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA EURGBP 2Y-FEBRUAR 2021 PDF 199kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 6M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 1Y-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA EURUSD 2Y-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA EURGBP 3M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA EURGBP 6M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA EURGBP 1Y-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA EURGBP 2Y-FEBRUAR 2021 PDF 199kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA EURUSD 6M-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA EURUSD 1Y-FEBRUAR 2021 PDF 198kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA EURUSD 2Y-FEBRUAR 2021 PDF 199kB Prenesi

PRODUKTI ZA VAROVANJE OBRESTNEGA TVEGANJA

OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y-FEBRUAR 2021 PDF 209kB Prenesi
OBRESTNA KAPICA 10Y-FEBRUAR 2021 PDF 208kB Prenesi
OBRESTNO DNO 10Y-FEBRUAR 2021 PDF 209kB Prenesi
MEDVALUTNA OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y-FEBRUAR 2021 PDF 209kB Prenesi

PRODUKTI ZA VAROVANJE BLAGOVNEGA TVEGANJA

BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y-FEBRUAR 2021 PDF 215kB Prenesi
BLAGOVNA OPCIJA 1Y-FEBRUAR 2021 PDF 210kB Prenesi

ARHIVA od 11.09.2020-01.03.2021

TERMINSKA KUPOPRODAJA 1Y -AVGUST 2020 PDF 417kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA 2Y -AVGUST 2020 PDF 423kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 1Y -AVGUST 2020 PDF 425kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 2Y -AVGUST 2020 PDF 431kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA 1Y -AVGUST 2020 PDF 429kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA 2Y -AVGUST 2020 PDF 435kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA1Y -AVGUST 2020 PDF 432kB Prenesi
OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y -AVGUST 2020 PDF 213kB Prenesi
OBRESTNA KAPICA 10Y - AVGUST 2020 PDF 213kB Prenesi
OBRESTNO DNO 10Y - AVGUST 2020 PDF 213kB Prenesi
MEDVALUTNA OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y - AVGUST 2020 PDF 213kB Prenesi
BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y - AVGUST 2020 PDF 212kB Prenesi
BLAGOVNA OPCIJA 1Y - AVGUST 2020 PDF 215kB Prenesi

ARHIVA od 14.02.2020 - 10.09.2020

TERMINSKA KUPOPRODAJA 1Y-FEBRUAR 2020 PDF 206kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA 2Y-FEBRUAR 2020 PDF 206kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 1Y-FEBRUAR 2020 PDF 206kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 2Y-FEBRUAR 2020 PDF 207kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA 1Y-FEBRUAR 2020 PDF 206kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA 2Y-FEBRUAR 2020 PDF 206kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA 1Y-FEBRUAR 2020 PDF 206kB Prenesi
OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y-FEBRUAR 2020 PDF 209kB Prenesi
OBRESTNA KAPICA 10Y-FEBRUAR 2020 PDF 209kB Prenesi
OBRESTNO DNO 10Y-FEBRUAR 2020 PDF 209kB Prenesi
MEDVALUTNA OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y-FEBRUAR 2020 PDF 209kB Prenesi
BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y-FEBRUAR 2020 PDF 208kB Prenesi
BLAGOVNA OPCIJA 1Y-FEBRUAR 2020 PDF 211kB Prenesi

ARHIVA od 06.03.2019-13.02.2020

TERMINSKA KUPOPRODAJA 1Y- FEBRUAR 2019 PDF 208kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 1Y- FEBRUAR 2019 PDF 208kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA 1Y - FEBRUAR 2019 PDF 208kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA 1Y - FEBRUAR 2019 PDF 208kB Prenesi
OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y - FEBRUAR 2019 PDF 213kB Prenesi
OBRESTNA KAPICA 10Y - FEBRUAR 2019 PDF 212kB Prenesi
OBRESTNO DNO 10Y - FEBRUAR 2019 PDF 213kB Prenesi
MEDVALUTNA OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y - FEBRUAR 2019 PDF 213kB Prenesi
BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y - FEBRUAR 2019 PDF 212kB Prenesi
BLAGOVNA OPCIJA 1Y - FEBRUAR 2019 PDF 212kB Prenesi

ARHIVA od 13.6.2018-5.3.2019

TERMINSKA KUPOPRODAJA 1Y - 13.06.2018 PDF 427kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 1Y - 13.06.2018 PDF 428kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA 1Y - 13.06.2018 PDF 429kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA 1Y - 13.06.2018 PDF 429kB Prenesi
OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y - 13.06.2018 PDF 414kB Prenesi
OBRESTNA KAPICA 10Y - 13.06.2018 PDF 413kB Prenesi
OBRESTNO DNO 10Y - 13.06.2018 PDF 414kB Prenesi
BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y - 13.06.2018 PDF 402kB Prenesi
NAKUPNA BLAGOVNA OPCIJA 1Y - 13.06.2018 PDF 409kB Prenesi
PRODAJNA BLAGOVNA OPCIJA 1Y - 13.06.2018 PDF 409kB Prenesi

ARHIVA od 16.5.2018-12.6.2018

TERMINSKA KUPOPRODAJA 1Y - 16.05.2018 PDF 406kB Prenesi
TERMINSKA KUPOPRODAJA S ČASOVNO OPCIJO 1Y - 16.05.2018 PDF 407kB Prenesi
VALUTNA ZAMENJAVA 1Y - 16.05.2018 PDF 408kB Prenesi
VALUTNA OPCIJA 1Y - 16.05.2018 PDF 408kB Prenesi
OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y - 16.05.2018 PDF 406kB Prenesi
OBRESTNA KAPICA 10Y - 16.05.2018 PDF 392kB Prenesi
OBRESTNO DNO 10Y - 16.05.2018 PDF 393kB Prenesi
BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y - 16.05.2018 PDF 389kB Prenesi
NAKUPNA BLAGOVNA OPCIJA 1Y - 16.05.2018 PDF 388kB Prenesi
PRODAJNA BLAGOVNA OPCIJA 1Y - 16.05.2018 PDF 428kB Prenesi

ARHIVA od 29.12.2017-15.5.2018

TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ 1Y-29.12.2017 PDF 406kB Download
TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZ S ČASOVNO OPCIJO 1Y-29.12.2017 PDF 412kB Download
VALUTNA ZAMENJAVA 1Y-29.12.2017 PDF 415kB Download
VALUTNA OPCIJA 1Y-29.12.2107 PDF 397kB Download
OBRESTNA ZAMENJAVA 10Y-29.12.2017 PDF 399kB Download
OBRESTNA KAPICA 10Y-29.12.2017 PDF 406kB Download
OBRESTNO DNO 10Y-29.12.2017 PDF 394kB Download
BLAGOVNA ZAMENJAVA 1Y-29.12.2017 PDF 396kB Download
NAKUPNA BLAGOVNA OPCIJA 1Y-29.12.2017 PDF 384kB Download
PRODAJNA BLAGOVNA OPCIJA 1Y-29.12.2017 PDF 402kB Download
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo