Zakladniški produkti

Skupina UniCredit je prisotna na evropskih trgih in po vsem svetu, kjer strankam ponujamo široko paleto specializiranih orodij za obvladovanje finančnih tveganj.

Instrumenti za zavarovanje pred tečajnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe tečajev valut so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, ki delujejo na tujih trgih in so podvržena tveganjem sprememb tečajev valut, v katerih poslujejo.

Pogoji za sklepanje

Dokumentacija za sklepanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti. Pridobljena identifikacijska oznaka LEI skladno z uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR).

Najnižji znesek posla

Najnižji znesek enega posla je lahko 20.000 EUR oziroma protivrednost v drugi valuti pri sklepanju valutnegaterminskega posla in valutnezamenjave ter 100.000 EUR oziroma vrednost v drugi valuti pri sklepanju valutne ali omejitvene opcije.

Valutni terminski posel (FX forward)

Ob sklenitvi valutnegaterminskega posla si kot izvoznik že ob sklenitvi izvozne pogodbe določite tečaj, po katerem boste zamenjevali prilive v tuji valuti , ter se zavarujete pred padcem deviznega tečaja, uvozniku pa valutniterminski posel pomeni zaščito pred rastjo deviznega tečaja ter izhodišče za kalkulacijo njegovih cen.

Valutni terminski posel s časovno opcijo (FX forward- time option)

Valutni terminski posel s časovno opcijo je posebna oblika terminskega posla, pri katerem ima stranka možnost koriščenja celotnega ali delnega zneska predhodno sklenjenega posla, v obdobju znotraj 1 meseca.

Valutna zamenjava (FX swap)

Valutna zamenjava je zavezujoč dogovor med banko in stranko o izvedbi dveh nasprotnosmernih valutnih poslov hkrati, kjer pri obeh nogah pride do dejanske denarne poravnave. Z valutnozamenjavo lahko prilagajate dejanske prilive in odlive zapadlostim v preteklosti že sklenjenih poslov, tako terminskih poslov kot tudi valutnih opcij.

Valutna opcija

Valutna opcija vam v primerjavi z valutnim terminskim poslom omogoča izbiro izvršilnega tečaja, po katerem boste v prihodnosti kupili oziroma prodali valuto. Opcija vam pušča izbiro, da opcijo ob njeni zapadlosti izvršite ali pustite, da zapade, če je trenutni tržni tečaj za vas ugodnejši. Premija za sklenitev opcije se plača ob sklenitvi.

Instrumenti za zavarovanje pred obrestnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe obrestnih mer so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, kadar so podvržena tveganjem sprememb obrestnih mer, katerih gibanja so težko napovedljiva.

 • Pri instrumentih za zavarovanje pred obrestnimi tveganji je najnižji znesek posla 500.000 EUR ali ustrezna protivrednost.
Pogoji za sklepanje

Dokumentacija za sklepanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Pridobljena identifikacijska oznaka LEI skladno z uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR)

Ponujamo naslednje instrumente za učinkovito upravljanje obrestnih pozicij in povečevanja donosnosti podjetja
 • Dogovor o terminski obrestni meri.
 • Obrestna zamenjava.
 • Obrestna opcija.
 • Omejitvene obrestne opcije.
 • Opcija na obrestno zamenjavo.
 • Navzkrižna valutna zamenjava.
Zakaj instrumenti za zavarovanje pred obrestnimi tveganji
 • S sklenitvijo dogovora o terminski obrestni meri si kot kreditojemalec zavarujete najvišjo obrestno mero, ki jo boste plačevali za kredit, kot deponent pa si lahko zagotovite najnižjo sprejemljivo obrestno mero, po kateri boste plasirali sredstva. Poleg tega ta instrument ne zahteva dejanskih premikov kapitala.
 • Z obrestno zamenjavo lahko kot kreditojemalec vnaprej fiksirate stroške financiranja za ves čas trajanja kredita, kot investitor pa lahko fiksirate prihodnje donose za ves čas trajanja investicije, pri čemer obrestno zamenjavo lahko pričnete na katerikoli dan v prihodnosti, primerna pa je tudi za daljša časovna obdobja.
 • Z obrestno opcijo si hkrati vnaprej zagotovite najnižjo in najvišjo želeno obrestno mero.
 • Z uporabo opcije na obrestno zamenjavo lahko v odvisnosti od tržnih razmer ob zapadlosti opcije le-to izvršite ali jo pustite neizvršeno, pri čemer nimate obveznosti do banke.
 • Navzkrižna valutna opcija vam omogoča hkratno zavarovanje pred tečajnimi in pred obrestnimi tveganji.

Instrumenti za zavarovanje pred blagovnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe cene blaga so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, kadar so izpostavljena tveganjem sprememb cene blaga.

 • Najnižji znesek enega posla je odvisen od vrste blaga (osnovnega instrumenta) na katerega se instrument za zavarovanje nanaša.
V UniCredit Bank ponujamo naslednje instrumente za učinkovito upravljanje s tveganji spremembe cene blaga
 • Blagovna zamenjava.
 • Blagovna opcija.

S sklenitvijo blagovne zamenjave si lahko vnaprej zagotovite fiksno ceno blaga za poljubno prihodnje obdobje, pri čemer blagovno zamenjavo lahko pričnete na katerikoli dan v prihodnosti, primerna pa je tudi za daljša časovna obdobja.

Z blagovno opcijo si hkrati vnaprej zagotovite najnižjo in najvišjo želeno ceno blaga. Blagovna opcija vam omogoča izbiro izvršilne cene, po katerem boste v prihodnosti kupili oziroma prodali blago (možna je le denarna poravna in ne fizična), ter vam pušča izbiro, da opcijo ob njeni zapadlosti izvršite ali pustite, da zapade, pri čemer nimate obveznosti do banke, če je trenutna tržna cena blaga za vas ugodnejša.

Pogoji za sklepanje

Dokumentacija za sklepanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti Pridobljena identifikacijska oznaka LEI skladno z uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR)

Naročite povratni klic

Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo