Skip to main content

Zakladniški produkti

Skupina UniCredit je prisotna na evropskih trgih in po vsem svetu, kjer strankam ponujamo široko paleto specializiranih orodij za obvladovanje finančnih tveganj.

Instrumenti za zavarovanje pred tečajnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe tečajev valut so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, ki delujejo na tujih trgih in so podvržena tveganjem sprememb tečajev valut, v katerih poslujejo. Najnižji znesek enega posla je lahko 20.000 EUR oziroma protivrednost v drugi valuti pri sklepanju deviznega terminskega posla in devizne zamenjave ter 100.000 EUR oziroma vrednost v drugi valuti pri sklepanju valutne ali omejitvene opcije.

Devizni terminski posel

Ob sklenitvi deviznega terminskega posla si kot izvoznik že ob sklenitvi izvozne pogodbe določite tečaj, po katerem boste zamenjevali devizne prilive, ter se zavarujete pred padcem deviznega tečaja, uvozniku pa devizni terminski posel pomeni zaščito pred rastjo deviznega tečaja ter izhodišče za kalkulacijo njegovih cen.

Devizna zamenjava

Z devizno zamenjavo lahko dejanske prilive in odlive prilagajate zapadlostim v preteklosti sklenjenih poslov ter instrument uporabljate tudi za uravnavanje devizne likvidnosti.

Valutna opcija

Valutna opcija vam v primerjavi z deviznim terminskim poslom omogoča izbiro izvršilnega tečaja, po katerem boste v prihodnosti kupili oziroma prodali valuto, ter vam pušča izbiro, da opcijo ob njeni zapadlosti izvršite ali pustite, da zapade, pri čemer nimate obveznosti do banke, če je trenutni tržni tečaj za vas ugodnejši.

Nakup omejitvene opcije

Nakup omejitvene opcije vam omogoča izbiro izvršilnega in sprožilnega deviznega tečaja, pri čemer je omejitvena opcija cenejša od običajne valutne opcije.

Instrumenti za zavarovanje pred obrestnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe obrestnih mer so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, kadar so podvržena tveganjem sprememb obrestnih mer, katerih gibanja so težko napovedljiva. Pri instrumentih za zavarovanje pred obrestnimi tveganji je najnižji znesek posla 500.000 EUR ali ustrezna protivrednost.

Ponujamo naslednje instrumente za učinkovito upravljanje obrestnih pozicij in povečevanja donosnosti podjetja:

 •     Dogovor o terminski obrestni meri.
 •     Obrestna zamenjava.
 •     Obrestna opcija.
 •     Omejitvene obrestne opcije.
 •     Digitalne (binarne) obrestne opcije.
 •     Opcija na obrestno zamenjavo.
 •     Navzkrižna valutna zamenjava.
 •     Quanto obrestna zamenjava.

Zakaj instrumenti za zavarovanje pred obrestnimi tveganji

 • S sklenitvijo dogovora o terminski obrestni meri si kot kreditojemalec zavarujete najvišjo obrestno mero, ki jo boste plačevali za kredit, kot deponent pa si lahko zagotovite najnižjo sprejemljivo obrestno mero, po kateri boste plasirali sredstva. Poleg tega ta instrument ne zahteva dejanskih premikov kapitala.
 • Z obrestno zamenjavo lahko kot kreditojemalec vnaprej fiksirate stroške financiranja za ves čas trajanja kredita, kot investitor pa lahko fiksirate prihodnje donose za ves čas trajanja investicije, pri čemer obrestno zamenjavo lahko pričnete na katerikoli dan v prihodnosti, primerna pa je tudi za daljša časovna obdobja.
 • Z obrestno opcijo si hkrati vnaprej zagotovite najnižjo in najvišjo želeno obrestno mero.
 • Z uporabo opcije na obrestno zamenjavo lahko v odvisnosti od tržnih razmer ob zapadlosti opcije le-to izvršite ali jo pustite neizvršeno, pri čemer nimate obveznosti do banke.
 • Navzkrižna valutna opcija vam omogoča hkratno zavarovanje pred tečajnimi in pred obrestnimi tveganji.

Instrumenti za zavarovanje pred blagovnimi tveganji in z njimi povezano upravljanje s tveganji spremembe cene blaga so instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, kadar so izpostavljena tveganjem sprememb cene blaga.

Najnižji znesek enega posla je odvisen od vrste blaga (osnovnega instrumenta) na katerega se instrument za zavarovanje nanaša.

V UniCredit Bank ponujamo naslednje instrumente za učinkovito upravljanje s tveganji spremembe cene blaga:

 • Blagovna zamenjava.
 • Blagovna opcija.

S sklenitvijo blagovne zamenjave si lahko vnaprej zagotovite fiksno ceno blaga za poljubno prihodnje obdobje, pri čemer blagovno zamenjavo lahko pričnete na katerikoli dan v prihodnosti, primerna pa je tudi za daljša časovna obdobja.

Z blagovno opcijo si hkrati vnaprej zagotovite najnižjo in najvišjo želeno ceno blaga. Blagovna opcija vam omogoča izbiro izvršilne cene, po katerem boste v prihodnosti kupili oziroma prodali blago (možna je le denarna poravna in ne fizična), ter vam pušča izbiro, da opcijo ob njeni zapadlosti izvršite ali pustite, da zapade, pri čemer nimate obveznosti do banke, če je trenutna tržna cena blaga za vas ugodnejša. 

Naročite povratni klic

Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.

Mobile Phones
Mobilna banka GO!

Aplikacija je na voljo za posameznike (fizične osebe) in samostojne podjetnike.

ali ali
Spinning wheel animation

Loading