Zavarovanje poslovanja

Zavarujte se pred tveganji neizpolnitve dogovorjenih pogodbenih obveznosti in naj vas tveganja ne ustavijo pri prodoru na tuje trge.

Zavarujte se pred tveganji neizpolnitve dogovorjenih pogodbenih obveznosti.

Značilnosti bančne garancije
 • Kot instrument zavarovanja omogoča izločitev tveganja neizpolnjevanja finančnih in nefinančnih obveznosti poslovnih partnerjev, zlasti, če z njimi poslujete prvič oz. se slabo poznate.
 • Izdana je lahko po nalogu prodajalca (v korist kupca) ali po nalogu kupca (v korist prodajalca).
 • Banka v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti naročnika garancije izplača znesek garancije upravičencu brez ugovorov, če upravičenec izpolni pogoje, navedene v pogodbi.
Vrste garancij

Iz naslova garancij, ki izvirajo iz javnih razpisov (t.i. tenderske garancije), vam v UniCredit Bank ponujamo:

 • Garancija za resnost ponudbe se izda z namenom sodelovanja na domačih in mednarodnih javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Pri tej garanciji se razpisnik tenderja želi z garancijo zavarovati pred neresnostjo ponudnika.
 • Garancija za dobro izvedbo del zagotavlja vašemu kupcu oziroma upravičencu plačilo v garanciji določenega zneska, če svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvršili pravočasno oziroma v celoti. Pojavlja se v dveh oblikah, kot garancija za izvršitev dobave blaga in kot garancija za izvedbo del.
 • Garancija za vračilo avansa je garancija, ki jo od vas zahteva vaš kupec, kadar se želi zavarovati pred izgubo že plačanega predplačila, če ne bi izpolnili svojih pogodbeno dogovorjenih obveznosti.
 • Garancija za odpravo napak v garancijski dobi je zavarovanje zahtevka vašega kupca iz naslova morebitnih napak na blagu ali opravljeni storitvi, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga.
 • Garancija za vračilo zadržanega zneska se uporablja predvsem na področju investicijskih del, saj običajno pogodbe o izvajanju investicijskih del predvidevajo, da je naročnik upravičen zadržati plačilo kot varščino do izteka garancijskega roka.

Iz naslova garancij, ki izvirajo iz zahtev Finančne uprave RS, vam v UniCredit Bank ponujamo:

 • Carinska garancija služi zavarovanju zoper tveganje neplačila carinskih dajatev uvoznikov.
 • Trošarinska garancija služi zavarovanju zoper tveganje neplačila trošarinskih dajatev uvoznikov.
 • Garancija za zavarovanje plačila davščin v carinskem postopku služi zavarovanju zoper tveganje neplačila davčnih obveznosti, ki lahko nastanejo v carinskem postopku.
 • Tranzitna garancija zavaruje obveznosti iz naslova plačila carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za blago, dano v skupnostni ali skupni tranzitni postopek, v korist držav članic Evropske unije.
 • Bančna garancija kot varščina v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine se izda carinski upravi kot nadomestilo za varščino v primerih, ko carinska uprava izvaja carinjenje blaga, pri katerem je možno kršenje pravic intelektualne lastnine.

V UniCredit Bank vam ponujamo tudi garancijo za resnost ponudbe in za globalno varščino, katera izhaja iz določil kmetijske uredbe v okviru Evropske skupnosti.

Iz naslova garancij po nalogu kupca, vam v UniCredit Bank ponujamo:

 • Plačilno garancijo za zavarovanje plačila blaga in storitev, katera se običajno izda v korist prodajalca pri prodajah na odprti račun kot zavarovanje proti tveganju neplačila s strani kupca ali kot zavarovanje pred tveganjem neplačila zapadlih obrokov najetega blagovnega kredita s strani kreditojemalca (naročnika garancije).
 • Plačilno garancijo za zavarovanje plačila najemnine, ki se izda kot zavarovanje pred tveganjem neplačila najemnine.
 • Finančno garancijo za zavarovanje plačila kredita, ki se izda kot zavarovanje pred tveganjem neplačila najetega finančnega kredita.

Druge garancijske storitve, ki jih ponujamo v UniCredit Bank:

 • Klasična garancijska linija.
 • Odkup terjatev, zavarovanih z bančno garancijo.
 • Konfirmacija garancije tuje banke.

 

 

Kako do garancije

Potrebna dokumentacija

 • Vloga za izdajo garancije,
 • vprašalnik in razkritja za pripravo kreditnega predloga,
 • finančni izkazi preteklega in tekočega leta,
 • v primeru osebnega poroštva še izjava o premoženju fizične osebe,
 • Razpisna dokumentacija, fotokopija pogodbe, fotokopija predračuna oz. računa ali fotokopija naročila (odvisno od vrste garancije).
 • Predpisan tekst garancije (v kolikor ne ustreza standardnemu).

Obisk banke

V kolikor že imate odprt račun v UniCredit Bank, se z dokumentacijo oglasite pri svojem podjetniškem svetovalcu. V kolikor računa pri nas še nimate, vas vabimo v eno od poslovalnic UniCredit Bank.

Vloga za izdajo garancije

VLOGA ZA IZDAJO GARANCIJE PDF 412kB Prenesi
VPRASALNIK IN RAZKRITJA ZA PRIPRAVO KREDITNEGA PREDLOGA PDF 589kB Prenesi
IZJAVA O PREMOZENJU FIZICNE OSEBE PDF 370kB Prenesi

Naj vas tveganja ne ustavijo pri prodoru na tuje trge.

Dokumentarni akreditiv
 • Plačilni instrument, ki se uporablja v mednarodni trgovini in strankam v poslu omogoča varen način plačila.
 • Ustvarja ravnotežje med nasprotnimi interesi kupca in prodajalca, ki se slabo ali pa se sploh ne poznata.
 • Je način plačila, pri katerem akreditivna banka po nalogu in za račun nalogodajalca (kupca) koristniku (prodajalcu) v okviru določenega časovnega obdobja proti predložitvi določenih predpisanih dokumentov izvrši plačilo, če so izpolnjeni vsi akreditivni pogoji.
Dokumentarni inkaso
 • Plačilni instrument, ki v primerjavi s prostim nakazilom zagotavlja večjo varnost plačila.
 • Primeren je za uporabo tako v domačem kot tudi v mednarodnem plačilnem prometu.
 • Ločimo med uvoznim in izvoznim inkasom.
 • V banki hranimo dokumente do izpolnitve pogojev, navedenih v inkasnem navodilu, vendar ne jamčimo plačila.
Kako do dokumentarnega akreditiva ali inkasa

V kolikor že imate odprt račun v UniCredit Bank, se z dokumentacijo oglasite pri svojem podjetniškem svetovalcu. V kolikor računa pri nas še nimate, vas vabimo v eno od poslovalnic UniCredit Bank.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo