"Etičnost" in "spoštovanje" sta vrednosti, ki predstavljata vse tisto, kar je danes pomembno za našo Skupino. Ti vrednosti nas združujeta in opredeljujeta našo kulturo: kako sprejemamo odločitve in kako ravnamo. S pomočjo "etičnosti in spoštovanja" skupina UniCredit iz svojih poslovnih aktivnosti ustvarja dolgoročno, trajnostno vrednost.

Prizadevamo si oblikovati raznoliko in vključujoče delovno okolje, kjer ima vsakdo priložnost prispevati k skupnemu uspehu. Naše vrednote se odražajo v naših kadrovskih politikah, ki aktivno spodbujajo celovito spoštovanje pravic, vrednot ter dostojanstva ljudi in okolja. Prav zato smo prepoznani tudi kot zaželen delodajalec.

 

"Delovanje v duhu etičnosti in spoštovanja: Naredi, kar je prav! je izjemno pomembno vodilo naših vsakodnevnih odločitev in ravnanj. Takšno delovanje pojasnjuje pričakovanja glede tega, kako naj bi delali kot Ena ekipa, ena UniCredit in nas podpira pri uresničevanju naših petih temeljnih načel, ki so zdaj še bolj pomembna kot kadarkoli prej. Vsak izmed nas mora pri tem voditi druge z lastnim vzgledom in ravnati v duhu slogana: Naredi, kar je prav!

Jean Pierre Mustier, izvršni direktor skupine UniCredit

Etičnost in spoštovanje – vodilo naših vsakodnevnih aktivnosti

 

  • "Etičnost in spoštovanje" sta vodilo odnosov med sodelavci po vsej Skupini. 

Od vsakega posameznika se pričakuje, da bo pri svojem vsakodnevnem delu prispeval k ustvarjanju in ohranjanju delovnega okolja, ki je čim bolj spoštljivo in usklajeno.

 

  • "Etičnost in spoštovanje" vključujeta tudi spodbujanje raznolikosti in ravnovesja med poklicnim ter zasebnim življenjem, kar je ključnega pomena za našo Skupino.

Želimo ustvariti okolje, v katerem spoštovanje in skrb za potrebe, zdravje in dobro počutje sodelavcev veljajo za ključne pri doseganju trajnostnih rezultatov.

 

  • "Etičnost in spoštovanje" krepita našo kulturo izražanja svojega mnenja in ščitita pred povračilnimi ukrepi, da bi se sodelavci in tretje osebe počutili dobro v odprti in pristni komunikaciji

Sodelavce spodbujamo, da spregovorijo, brez strahu pred povračilnimi ukrepi v zvezi z vsakršno situacijo, ki je lahko povezana z neetičnim ali protizakonitim ravnanjem oz. z neprimernim odnosom do drugih.

  • "Etičnost in spoštovanje" se nanašata na vse poslovne politike Skupine glede trajnostnega razvoja in odnosov med deležniki, kar omogoča doseganje trajnostnega poslovnega uspeha in dolgoročnih ciljev.

Cilji in poslovni rezultati niso doseženi, če niso doseženi v skladu z načeli Skupine.

 

  • "Etičnost in spoštovanje" pomenita pošten odnos do vseh deležnikov, v vsakem trenutku, s ciljem doseganja trajnostnih rezultatov.  

Od vseh sodelavcev v skupini UniCredit, ne glede na njihovo delovno dobo, raven odgovornosti ali geografsko lokacijo, se pričakuje, da pri svojem vsakodnevnem delovanju počnejo, kar je prav, ravnajo pošteno do vseh deležnikov in s tem pridobijo in ohranijo njihovo zaupanje.

Etičnost in spoštovanje – preventivno ozaveščanje

 

Nadlegovanje, spolne kršitve in ustrahovanje

Ažurno izobraževanje na temo preprečevanja nadlegovanja, ustrahovanja in spolnih kršitev je obvezno za vse naše zaposlene, prav tako zagotavljamo tudi podporo posameznikom. Jasno imamo opredeljenih nekaj kanalov za poročanje o kršitvah.

Spodbujanje ravnovesja med spoloma

Naša Globalna politika o spolni enakosti, ki smo jo objavili leta 2013, opredeljuje načela in smernice za zagotovitev enakih pogojev delovanja po celotni Skupini kot način ustvarjanja dodane vrednosti. S podpisom Listine o ženskah v finančni industriji v Združenem kraljestvu leta 2018 smo si na ravni Skupine zastavili cilj podvojiti število žensk na višjih vodstvenih položajih (na 20 % do leta 2022). Ponosni smo tudi, da smo vključeni v indeks enakopravnosti med spoloma družbe Bloomberg (Bloomberg 2020 Gender Equality Index). 

Ukrepi proti povračilnim aktivnostim

Skupina strogo prepoveduje vsakršno obliko povračilnih ukrepov zoper tiste zaposlene, ki dobronamerno prijavijo morebitno kršitev etičnih načel. Naši zaposleni lahko kršitve prijavijo preko zaupnih kanalov poročanja. 

Spodbujamo vključevanje

Poslušamo potrebe naše raznolike baze sodelavcev ter uvajamo izboljšave v delovno okolje, ki temelji na vključenosti. Pooblaščenec za vprašanja raznolikosti in vključenosti na ravni Skupine tesno sodeluje z glavnim izvršnim direktorjem in drugimi predstavniki najvišjega vodstva. Na posebnih sestankih obravnavajo tudi to temo. Z namenom krepitve kulture vključevanja, skrbimo za povečevanje osveščenosti o tem, kako prepoznati in ravnati v zvezi z nezavedno pristranostjo.