O notranjem upravljanju

UniCredit Banka Slovenija d.d. ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. Poslovanje obeh je urejeno s poslovnikom.

Uprava ima šest članov in se sestaja enkrat tedensko na sejah uprave.

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja banko. Člane in predsednika uprave imenuje nadzorni svet. Uprava vsaj enkrat v četrtletju poroča nadzornemu svetu in obvešča nadzorni svet o vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe in z njo povezanih družb.

Funkcijo člana uprave banke lahko opravlja oseba, ki pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave. Nadzorni svet mora odločiti o imenovanju določene osebe za člana uprave banke, preden ta oseba vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije, pri čemer se mora seznaniti tudi z oceno komisije za imenovanja glede primernosti te osebe za člana uprave banke. Član uprave banke mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za člana uprave in:

 • ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da uprava banke deluje v skladu z določbami zakona;
 • ravnati odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito oceni in presoja odločitve višjega vodstva v zvezi z vodenjem banke;
 • ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov;
 • opravljanju funkcije člana uprave nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja, z upoštevanjem zahtev zakona.

Član uprave banke mora zagotoviti, da banka posluje v skladu:

 • z veljavno evropsko regulativo;
 • z drugimi akti, ki urejajo opravljanje storitev in poslov, ki jih opravlja banka, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi;
 • s profesionalno skrbnostjo in z najvišjimi etičnimi standardi ter pravili dobre poslovne prakse in zaščite potrošnikov.
 • Člani uprave banke solidarno odgovarjajo banki za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti iz prvega odstavka tega člena, razen če dokažejo, da so se pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izogibali nasprotju interesov ter ravnali v skladu s predpisi in profesionalno skrbnostjo pri vodenju poslov banke.
Nadzorni svet ima šest članov in zaseda vsaj štirikrat letno.

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, tudi pred potekom mandatne dobe. Uprava mora vsako zamenjavo članov nadzornega sveta takoj prijaviti v register. Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika in najmanj enega namestnika. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem uresničevanju.

Član nadzornega sveta banke mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje ter:

 • ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da nadzorni svet deluje v skladu z določbami zakona;
 • ravnati odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito spremlja in nadzira odločitve uprave in višjega vodstva v zvezi z vodenjem banke;
 • ravnati v skladu najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov;
 • opravljanju funkcije člana nadzornega sveta banke nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja, z upoštevanjem zahtev zakona.

Člani nadzornega sveta banke solidarno odgovarjajo banki za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izogibali nasprotju interesov ter ravnali v skladu s predpisi in profesionalno skrbnostjo glede izvajanja nadzora nad vodenjem poslov banke.

Nadzorni svet imenuje komisije nadzornega sveta.

Nadzorni svet imenuje komisije nadzornega sveta: revizijsko komisijo, komisija za imenovanja, komisijo za tveganja in komisijo za prejemke. Komisije nadzornega sveta so posvetovalna telesa nadzornega sveta, imajo tri člane, ki so obenem člani nadzornega sveta banke, delujejo v skladu s svojimi poslovniki in se praviloma sestajajo štirikrat letno.

Naloge revizijske komisije so:

 • spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti,
 • spremlja učinkovitost in uspešnost notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja,
 • spremlja obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnost obvezne revizije, pri čemer upošteva vse ugotovitve in zaključke pristojnega organa,
 • pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja letnega poročilo družbe, zlasti glede zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev,
 • odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe,
 • nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba,
 • ocenjuje sestavo letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
 • sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
 • sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo, pri čemer so prepovedana vsa pogodbena določila, ki skupščini omejujejo izbiro imenovanja revizorja. Vse take določbe so nične,
 • poroča nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela revizijska komisija v tem postopku,
 • opravlja druge naloge, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta,
 • sodeluje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo, in
 • sodeluje z notranjim revizorjem, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z notranjo revizijo.

Komisija za imenovanja izvaja naslednje naloge:

 • opredeli in priporoči nadzornemu svetu kandidate za člane uprave ter opredeli in priporoči skupščini banke kandidate za člane nadzornega sveta z upoštevanjem politik glede izbora primernih kandidatov iz drugega odstavka 34. člena tega zakona;
 • opredeli naloge in zahtevane pogoje za določeno imenovanje, vključno z oceno časa, ki se predvidoma zahteva za izvrševanje funkcije;
 • določi cilj zastopanosti spola, ki je v upravi in nadzornem svetu premalo zastopan, ter pripravi politiko glede tega, kako bi za dosego tega cilja povečali število predstavnikov premalo zastopanega spola v upravi in nadzornem svetu;
 • vsaj enkrat na leto oceni strukturo, velikost, sestavo in uspešnost delovanja uprave in nadzornega sveta ter pripravi priporočila v zvezi z morebitnimi spremembami;
 • vsaj enkrat na leto oceni znanje, veščine in izkušnje posameznih članov uprave in nadzornega sveta ter organa kot celote ter o tem ustrezno poroča nadzornemu svetu in upravi;
 • redno pregleduje politiko uprave glede izbire in imenovanja primernih kandidatov za člane višjega vodstva banke ter pripravi priporočila v zvezi z morebitnimi spremembami;
 • dejavno prispeva k izpolnjevanju odgovornosti banke za sprejetje ustreznih politik o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa.

Komisija za tveganja izvaja naslednje naloge:

svetuje glede splošne sedanje in prihodnje nagnjenosti banke k prevzemanju tveganj in glede strategije upravljanja tveganj;

 • pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom glede izvajanja strategije upravljanja tveganj;
 • brez poseganja v naloge komisije za prejemke preverja, ali so v spodbudah, ki jih zagotavlja sistem prejemkov, upoštevani tveganje, kapital, likvidnost ter verjetnost in časovni razpored prihodkov banke, z namenom oblikovanja preudarnih politik in praks prejemkov;
 • preverja, ali so cene produktov banke v celoti združljive s poslovnim modelom in strategijo upravljanja tveganj banke, ter v primeru ugotovljenih neskladij oblikuje predlog ukrepov za njihovo odpravo in ga predloži upravi in nadzornemu svetu banke. 
 • Komisija za prejemke izvaja naslednje naloge:
 • izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks prejemkov ter na tej podlagi oblikovanje pobud za ukrepe v zvezi z izboljšanjem upravljanja tveganj banke, kapitala in likvidnosti banke;
 • pripravlja predloge odločitev upravljalnega organa v zvezi s prejemki, vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganje in upravljanje tveganj banke;
 • nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravljajo funkcije upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja.
Banka ima vzpostavljene neodvisne kontrolne funkcije.

Vzpostavljene neodvisne kontrolne funkcije: službo notranje revizije, skladnost poslovanja, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter upravljanja tveganj.

Funkcija upravljanja tveganj zagotavlja zlasti:

 • da so vsa pomembna tveganja ugotovljena, ocenjena oziroma izmerjena in da se o njih ustrezno poroča;
 • aktivno sodelovanje pri pripravi strategije upravljanja tveganj banke in pri vseh pomembnih odločitvah glede upravljanja tveganj;
 • oblikovanje celovitega pregleda nad tveganji, ki jim je banka pri svojem poslovanju izpostavljena ali bi jim lahko bila.

Služba notranje revizije opravlja notranje revidiranje, ki obsega:

 • spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti ureditve notranjega upravljanja;
 • presojo procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala glede na lastno oceno tveganj banke;
 • presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno z elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami;
 • presojo zanesljivosti in verodostojnosti računovodskih evidenc in finančnih poročil;
 • preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti poročanja v skladu s predpisi;
 • preverjanje skladnosti ravnanja banke s predpisi, internimi akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi;
 • izvajanje posebnih preiskav.

Funkcija skladnosti poslovanja

Funkcija skladnosti poslovanja ugotavlja tveganje skladnosti poslovanja banke, ki jim je banka izpostavljena ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, iz naslova kršitev veljavnih predpisov ali zahtev Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke, sklenjenih pogodb, predpisanih praks ali etičnih standardov, ki bi lahko vplivale na dohodke, kapital ali ugled banke. Funkcija skladnosti poslovanja je drugostopenjska kontrola in o svojih ugotovitvah poroča upravi in nadzornemu svetu, ter kadar je ustrezno, funkciji upravljanja tveganj.
 
Funkcija preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Funkcija preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma opravlja naloge in izvaja ukrepe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).

Sistem notranjih kontrol

Skladnost poslovanja:

 • Kodeks ravnannja
 • Upravljanje z nasprotji interesov
 • Varstvo konkurance
 • Boj proti korupciji
Kodeks ravnanja

Predmetni kodeks je prevod politike Skupine UniCredit.
 
KODEKS RAVNANJA SKUPINE UNICREDIT

NAMEN IN VSEBINA

Ta Kodeks ravnanja (v nadaljevanju: Kodeks), ki nadomešča prejšnjo različico izdano  leta 2011, predstavlja dopolnilo k Listini o vrednotah in navaja načela, ki jim morajo slediti vsi zaposleni, da bi zagotovili najvišje standarde ravnanja pri opravljanju svojih delovnih nalog. Ta Kodeks je potrebno upoštevati v povezavi z drugimi politikami in postopki posameznih družb v okviru Skupine, ki podrobneje opisujejo načela, ki jih zajema Kodeks. Kodeks, Listina vrednot in podrobnejša pravila in postopki so temeljnega pomena pri zagotavljanju seznanjenosti zaposlenih s pričakovanji Skupine, posamezne družbe, v kateri so zaposleni, ter njenih deležnikov (stranke, investitorji, regulatorji itd., v nadaljevanju: Deležniki) glede njihovega ravnanja.

Kodeks ni zasnovan kot popoln vodnik skozi vse veljavne pravne in regulativne obveznosti. Njegov namen je zagotavljanje referenčnega okvira skladnosti in s tem spodbujanja kulture skladnosti.

NASLOVNIKI

Kodeks velja za vse družbe znotraj Skupine, za vse posameznike, ki so s Skupino povezani na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ali, ki so z njo kako drugače povezani preko formalnega dogovora (npr. izvajalci, svetovalci, t.i. tied agents itd.), ter za vse člane izvršilnih organov, bodisi strateških ali nadzornih (v nadaljnjem besedilu se za vse naštete uporablja skupni izraz "Zaposleni"). Posamezne družbe morajo Kodeks po prejemu sprejeti, ter ga po potrebi prilagoditi, pri čemer upoštevajo lokalno zakonodajo, ter spodbujati njegovo uporabo, vključno z morebitnimi lokalnimi prilagoditvami, med Zaposlenimi in Deležniki.

Močna kultura skladnosti na ravni Skupine je izjemnega pomena, zato morajo posamezne družbe od Zaposlenih zahtevati, da potrdijo seznanitev s Kodeksom.
 
SPOŠTOVANJE KODEKSA IN ODGOVORNOST ZA SKLADNOST

Skladnost ravnanj z določbami tega Kodeksa je sestavni del pogodbenih obveznosti vsakega Zaposlenega. Morebitne kršitve tega Kodeksa, internih pravil družbe znotraj Skupine, ali morebitnih drugih veljavnih zakonov in drugih predpisov, lahko privedejo do disciplinskih ukrepov s strani družbe, ali sankcij v skladu z lokalnimi predpisi. Za izvajanje internih disciplinskih ukrepov je odgovorna lokalna služba Upravljanje s človeškimi viri v skladu z lokalno delovnopravno zakonodajo.

Skladnost s tem Kodeksom ter kršitve njegovih določil so eden izmed kriterijev, ki jih mora vodstvo upoštevati pri ocenjevanju dela posameznika.

Dolžnost vsakega Zaposlenega je, da se zaveda odgovornosti, ki jih prinaša njegova vloga v Skupini, ter internih in eksternih pravil, zakonov in predpisov, ki se nanašajo na to vlogo. Od Zaposlenih se pričakuje upoštevanje najvišjih standardov profesionalnega ravnanja ter da se izogibajo neprimernemu ravnanju ali dajanju vtisa neprimernega ravnanja. Zaposleni se morajo vselej zavedati, da se z njihovimi dejanji ali neukrepanjem lahko seznani javnost, zato morajo skrbno oceniti, kako bi javnost sprejela njihova dejanja ali neukrepanje. V primeru dvoma je dolžnost vsakega Zaposlenega, da se posvetuje s svojim nadrejenim in/ali drugo ustrezno lokalno funkcijo.

KONTAKTI

Za pojasnila o vsebini Kodeksa, kakor tudi o pravilih, zakonih in drugih predpisih, ki jih Kodeks mestoma navaja, se obrnite na ustrezno lokalno funkcijo (za pravila o skladnosti in splošna vprašanja v zvezi s tem Kodeksom se obrnite na Skladnost poslovanja, za  vprašanja v zvezi z zaposlitvijo na Službo upravljanja s človeškimi viri, itd.).

SPLOŠNA PRAVILA RAVNANJA

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Skupina deluje v številnih državah, zato zanjo veljajo številne zakonske in regulativne obveznosti. Zakoni in predpisi pa veljajo tudi za Zaposlene, vendar se lahko razlikujejo glede na njihove vloge, odgovornosti in geografski razpon njihovih dejavnosti.

OBRAVNAVANJE Z DOSTOJANSTVOM IN SPOŠTOVANJEM

Skupina zagotavlja delovno okolje, v katerem ni prostora za ravnanje, ki bi bilo na kakršen koli način izključujoče ali diskriminatorno. Vsi Zaposleni imajo pravico, da se jih obravnava z dostojanstvom in spoštovanjem. Znotraj Skupine diskriminacija ali nadlegovanje na podlagi rase, barve kože, narodnosti, državljanstva, politične usmeritve, vere, starosti, zakonskega stanu, spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete, invalidnosti ali kakršnega koli drugega statusa, ki ni izrecno naveden, nista dovoljena. Znotraj Skupine sta prav tako prepovedana ustrahovanje in mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu.

BANČNA TAJNOST IN VARSTVO ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV

Skupina se zavezuje k varovanju zaupnosti in k pravilnemu ravnanju s podatki ter shranjevanju podatkov, ki so last Skupine, njenih Zaposlenih in Deležnikov ali se nanje nanašajo.

Zaposleni se torej zavezujejo k ohranjanju zaupnosti podatkov, s katerimi se seznanijo v zvezi s svojim delom ali v svojem delovnem okolju, in so dolžni tako pridobljene podatke uporabiti izključno za opravljanje svojih delovnih nalog. Zaposleni se zavezujejo, da bodo s podatki ravnali v skladu z veljavno zakonodajo in smernicami Skupine, ki se nanašajo na varovanje ali uporabo zaupnih podatkov.

PREGLEDNOSTI IN  STANDARDI KOMUNIKACIJE

Skupina zagotavlja najvišje standarde na področju komunikacije, tako znotraj Skupine, kot z Deležniki. Vsi zaposleni so dolžni zagotoviti pristno, točno in pravilno notranjo in zunanjo komunikacijo ter jo izvajati v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Zaposlenim je prepovedano:

 • Dajati netočne informacije na povpraševanje po naložbi ali njenih temeljnih značilnostih;
 • Pri dajanju informacij opustiti katero koli ključno dejstvo ali lastnost, zaradi česar lahko informacija postane zavajajoča;
 • Dajati zavajajoče, pretirane, neupravičene in lažne trditve ali izjave;
 • Dajati obljube ali jamstva v zvezi prihodnjimi rezultati ali donosnostjo;
 • Širiti navzven notranje informacije (npr. konkurenčni banki, preko družabnih medijev, novinarjem itd.), v obliki kakršnih koli materialov ali dopisov, ki so namenjeni izključno interni uporabi ali distribuciji; in
 • Dajati gradiva, ki vsebujejo statistične informacije, mnenja ali informacije, ki so last tretjih oseb, brez razkritja vira informacij in upoštevanja ustreznih omejitev, da se zagotovi spoštovanje avtorskih pravic.

UPRAVLJANJE S KONFLIKTI INTERESOV

Skupina in njeni Zaposleni se soočajo s številnimi potencialnimi ali dejanskimi konflikti interesov, ki so posledica široke palete dejavnosti Skupine, raznolikosti razmerij in različnih interesov Deležnikov. Neuspešno obvladovanje konfliktov interesov lahko škoduje ugledu Skupine in lahko privede do ukrepov regulatorjev ter negativne publicitete.

Zaposleni morajo biti vselej pozorni na dejanske ali potencialne konflikte interesov, ki jih je potrebno obravnavati v skladu s pravili in sistemi, ki jih je Skupina uvedla z namenom prepoznavanja, vrednotenja in upravljanja s konflikti interesov.

RAZKRIVANJE NESPREJEMLJIVEGA RAVNANJA (t.i. WHISTLEBLOWING)

Skupina si prizadeva zagotoviti delovno okolje, v katerem vlada etično vedenje in ravnanje, ki je v skladu z veljavnimi pravili in ki temelji na dostojanstvu in spoštovanju. V primeru, da Zaposleni utemeljeno sumi, da je prišlo do nesprejemljivega ravnanja, ali da obstaja verjetnost, da bo do njega prišlo, je dolžan podati prijavo v skladu z lokalnimi postopki, s ciljem, da se zadeva preišče, da se sprejmejo potrebni ukrepi in da se prepreči ponavljanje takšnih ravnanj v prihodnosti.

Nesprejemljivo ravnanje je vsako ravnanje ali opustitev ravnanja med delovnim časom ali ki vpliva na delo, in bi lahko škodilo Skupini ali njenim Zaposlenim, in ki:

 • je nezakonito, nepošteno ali neetično,
 • pomeni kršitev zakonov in drugih predpisov,
 • ni v skladu z internimi pravili.

Skupina vse prejete prijave obravnava primerno in korektno ter v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.

Za sodelavce in zunanje partnerje obstaja možnost telefonske in web anonimne prijave nesprejemljivega ravnanja preko SpeakUp sistema

Telefonska prijava: številka za telefonsko prijavo je 0800 80 806, koda za dostop je 82575, nato sledite navodilom 

Web prijava: preko vstopne strani www.speakupfeedback.eu/web/p2abac/si, koda za dostop je 82575, nato sledite navodilom 


IZOBRAŽEVANJE

Skupina z izobraževanji spodbuja poklicno rast Zaposlenih ter dobro poznavanje internih in zunanjih pravil, s katerimi se slednji srečujejo. Zaposleni morajo na izobraževanjih aktivno sodelovati in jih zaključiti v predpisanih rokih.

DRUGA PRAVILA RAVNANJA - NOTRANJA

ODGOVORNOST NADZORA

Vsi vodje morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje skladnosti vseh aktivnosti, ki jih nadzorujejo, z veljavno zakonodajo, internimi pravili in Kodeksom ter da Zaposleni pod njihovim nadzorom izpolnjujejo svoje obveznosti. Vodje se morajo prav tako zavedati tveganja, povezanega s skladnostjo z zakonskimi in drugimi predpisi, ter tveganja ugleda, ter odločno in ustrezno reševati vsa vprašanja na njihovih področjih delovanja.

VAROVANJE IN UPORABA SREDSTEV IN PREMOŽENJA SKUPINE

Zaposleni lahko sredstva in premoženje Skupine (npr. kapital, objekte, opremo, zaščitene informacije, tehnologijo, poslovne načrte, poslovne skrivnosti, inovacije, sezname strank, itd.) uporabljajo zgolj v zakonite poslovne namene. Pod nobenim pogojem Zaposleni sredstev in premoženja Skupine ne smejo uporabljati za pošiljanje ali shranjevanje kakršnih koli informacij ali podatkov, ki so nezakoniti, diskriminatorni, žaljivi ali kako drugače neprimerni. Za prenos in shranjevanje občutljivih in zaupnih podatkov se v skladu z lokalnimi in internimi pravili uporabi šifriranje.

Nabiralniki službene elektronske pošte  so delovna orodja. Od Zaposlenih se pričakuje, da bodo elektronsko komuniciranje za osebne oziroma neposlovne namene ohranili na minimalni ravni in da to ne bo vplivalo ??na opravljanje delovnih aktivnosti.

Zaposleni brez posebnih dovoljenj ne smejo dostopati do zavarovanih območij ali sistemov, ki niso povezani z njihovimi delovnimi aktivnostmi in odgovornostmi. Zaposleni morajo poročati o vsakem sumu zlorabe ali kraje sredstev oziroma premoženja Skupine.

VAROVANJE INTELEKTUALNE LASTNINE

Številne države imajo zakonsko urejeno področje varovanja intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami in poslovnimi skrivnostmi. Ta zaščita se nanaša na tretje osebe kot tudi na rezultate dela Zaposlenih, ki so nastali v času trajanja njihove zaposlitve v Skupini. Zaposleni so zavezani k spoštovanju in varovanju pravic intelektualne lastnine.

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

Skupina podpira kulturo zdravega in varnega delovnega okolja in si prizadeva svoje dejavnosti opravljati v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi na tem področju. Prav tako se pričakuje, da v skladu s temi zakoni in predpisi ravnajo Zaposleni.

RAZKRITJE OSEBNIH INTERESOV ALI DRUGIH BISTVENIH INFORMACIJ

Skupina od vseh Zaposlenih zahteva, da preko svojih vodij, Službe upravljanja s človeškimi viri, funkcije Skladnosti poslovanja ali druge ustrezne lokalne funkcije (v skladu z lokalnimi zahtevami) obvestijo družbo o kakršnih koli osebnih interesih in sporočijo katere koli druge informacije, ki bi lahko bile bistvenega pomena za Skupino zaradi obvladovanja konflikta interesov in zagotavljanja skladnosti z lokalnimi zakonskimi zahtevami (npr. o imenovanju na odgovoren položaj v družbi, ki ni del Skupine, kar bi lahko privedlo do konflikta interesov).

Posamezne družbe znotraj Skupine si bodo prizadevale, da se bodo takšne informacije uporabljale zgolj za namen, za katerega so bile pridobljene.

VARNOST NA POTI

Vsi Zaposleni, ki so začasno napoteni v tujino, ter Zaposleni, ki v tujino potujejo v okviru opravljanja svojih delovnih nalog, so dolžni spoštovati lokalne zakone in predpise ter hkrati upoštevati postopke in opozorila Skupine za zagotavljanje varnosti na poti.

DRUGA PRAVILA RAVNANJA - ZUNANJA

ODNOSI Z JAVNOSTJO, JAVNIMI ORGANI, NADZORNIMI ORGANI IN MEDIJI

Skupina zagotavlja, da odnosi in komunikacija z javnostjo, javnimi organi, nadzornimi organi in mediji potekajo v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in internimi pravili.

Odnosi in komunikacija morajo temeljiti na načelih verodostojnosti, pravilnosti, nepristranskosti in preglednosti.

ODNOSI S STRANKAMI, DOBAVITELJI IN SVETOVALCI

Skupina je v okviru svoje politike, ki v ospredje postavlja stranko, zavezana zagotavljanju skladnosti z zakonodajo in smernicami Skupine, kot tudi z načeli strokovnosti, preglednosti, uslužnosti in zaupnosti v odnosih s strankami.

Enaka načela urejajo odnose z dobavitelji in svetovalci, ki morajo biti izbrani na podlagi pravil in postopkov za objektivno ocenjevanje strokovnosti, sposobnosti, učinkovitosti, nepristranskosti in preglednosti. Zaposleni, odgovorni za posrednike ter za izbiro dobaviteljev in svetovalcev , morajo biti seznanjeni s smernicami Skupine in le-te upoštevati pri svojem delu.

ODNOSI S POLITIČNIMI ORGANIZACIJAMI

Zaposlenim je v imenu Skupine prepovedano neposredno ali posredno prispevanje kakršnih koli sredstev političnim strankam, gibanjem, odborom ali političnim organizacijam ali njihovim predstavnikom ali kandidatom. Izjema so prispevki, ki jih predpisuje lokalna zakonodaja.

ZAPOSLENI, KI ZASEDAJO JAVNE IN POLITIČNE POLOŽAJE

Zaposleni, ki zasedajo javne ali politične položaje, ki bi lahko vplivali na njihove delovne aktivnosti, morajo o tem obvestiti družbo v okviru Skupine ter se dogovoriti o najprimernejšem načinu upravljanja takega položaja na način, da to ne ovira njihovega dela ali ni v nasprotju z njihovim delom znotraj Skupine v smislu vloženega časa in energije ter uporabe sredstev in informacij, ki so last družbe.

PRENOS POOBLASTIL

Zaposleni lahko delujejo v imenu Skupine v obsegu, ki ga določajo zakoni, podzakonski akti, odločbe strateških in izvršilnih organov (npr. prenos pooblastil) in notranji pravilniki posameznih družb v okviru Skupine. Zaposleni se morajo zavedati omejitev svojih pooblastil in smejo postopati na način, ki te omejitve presega.

Vsak prenos pooblastil mora biti jasen in točno določen, odobriti pa ga morajo pristojni organi družbe. Vsak prenos pooblastil je podvržen nadzoru.

PROTIKORUPCIJSKI UKREPI

Skupina ima ničelno toleranco do korupcije ali podkupovanja. Prepovedano je dajati, ponujati, obljubljati, prejemati in sprejemati denar ali druge ugodnosti z namenom pridobitve ali ohranitve neupravičene prednosti v okviru delovnih aktivnosti, ne glede na to, ali je prejemnik javni uslužbenec ali fizična oseba in ne glede na njegovo državljanstvo, kraj, kjer je bilo dejanje storjeno, in dejstvo, ali rezultat takšnega ravnanja za Zaposlenega dejansko pomeni neupravičeno prednost oziroma neprimerno izvajanje funkcij ali nalog.

Zaposleni lahko prijavljajo primere korupcije ali podkupovanja tudi s pomočjo namenskih kanalov za razkrivanje neprimernega ravnanja ali po drugih kanalih, ki jih je vzpostavila družba v okviru Skupine.

DONACIJE

Veljavni zakoni pogosto prepovedujejo ali omejujejo neposredne denarne ali stvarne prispevke podjetij oziroma družb. Kakršne koli donacije morajo torej biti v skladu z internimi in zunanjimi veljavnimi pravili, zakoni in predpisi.

DARILA IN ZABAVA

Namen dajanja daril in zabave je spodbujanje, ohranitev in krepitev poslovnih odnosov. Kljub temu pa se lahko razumejo tudi kot dejanja korupcije ali podkupovanja, zlasti v primeru, ko je vrednost daril in zabave nesorazmerna ali pretirana, ob upoštevanju okoliščin, v katerih so bila dana.

Zaposleni so dolžni pri sprejemanju ali dajanju daril in zabave postopati previdno, pri čemer morajo ravnati v skladu z lokalnimi predpisi in postopki za odobritev ter voditi ustrezno evidenco.

PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANČNE SANKCIJE

Pranje denarja je proces, s katerim posamezniki ali podjetja poskušajo prikriti izvor in lastništvo premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, ter ga prikazati kot legalno pridobljeno premoženje. Pranje denarja se lahko izvaja tako v povezavi z novimi kot z obstoječimi strankami. Sodelovanje pri pranju denarja in obveščanje oseb, ki so osumljene pranja denarja, je kaznivo dejanje. V nekaterih državah je kaznivo dejanje tudi neukrepanje v primeru utemeljenega suma pranja denarja. Pranje denarja se lahko pojavlja tudi v povezavi s financiranjem terorizma. Financiranje terorizma predstavlja proces zagotavljanja ali zbiranja oziroma poskus zagotavljanja ali zbiranja denarja ali drugega premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora, posredno ali neposredno, z namenom, da bo ta denar ali premoženje v celoti ali samo deloma uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja, ali da ga bo uporabil terorist oziroma teroristična organizacija.

Skupina je zavezana k preprečevanju pranja denarja, financiranja terorizma ter finančnega kriminala in si s pomočjo programa za preprečevanje pranja denarja prizadeva upravljati morebitna pravna tveganja in tveganja ugleda, ki so s tem povezana.

Poleg tega morajo biti Zaposleni seznanjeni z veljavnimi režimi finančnih sankcij in ravnati v skladu z njimi. Skupina si prizadeva ravnati v skladu z zakonodajo na področju finančnih sankcij in, kjer je to potrebno, uporablja določene omejitve poslovnih aktivnosti v povezavi z nekaterimi državami, organizacijami, posamezniki, podjetji ali premoženjem.

Zaposleni so dolžni upoštevati tudi pravila za poznavanje strank (KYC) in druge smernice Skupine na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in finančnih sankcij, ki so bile vpeljane z namenom izpolnjevanja zahtev regulatorjev ter zmanjšanja tveganja za svetovni finančni sistem, Skupino in njene Zaposlene.

PREPREČEVANJE ZLORABE TRGA

Za zlorabo trga se šteje vsako ravnanje, ki se pojavi v zvezi z naložbami na trgu vrednostnih papirjev (ali v zvezi s katerimi je bila vložena zahteva za uvrstitev na trg), in vključuje: trgovanje na podlagi notranjih informacij, nepravilno razkritje notranjih informacij, zlorabo informacij, manipulacijo s transakcijami, manipulacijo s tehničnimi sredstvi, širjenje informacij z namenom ustvarjanja napačnega ali zavajajočega vtisa, ter zavajajoče ravnanje ali izkrivljanje trga.

Zloraba trga ima lahko posledice tako z vidika kazenskega kot civilnega prava. Skupina prepoveduje zlorabo trga in si prizadeva za preprečevanje tovrstnih zlorab. V ta namen je Skupina uvedla sisteme za prepoznavanje zlorab trga.

POSLOVANJE ZA SVOJ RAČUN

Skupina svojim Zaposlenim priporoča, da se izogibajo osebnim naložbam, ki bi lahko imele za posledico tveganje izgube ugleda ali konflikt z interesi Skupine ali ki vključujejo uporabo, zlorabo ali nedovoljeno razširjanje zaupnih informacij o strankah in/ali njihovih transakcijah.

Hkrati Skupina Zaposlene opominja, naj trgujejo v obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja in v skladu z internim pravilnikom Skupine, pri čemer naj ravnajo odgovorno in razumno, ter v skladu s svojimi finančnimi viri. Prednost naj dajejo dolgoročnim naložbam in se izogibajo špekulativnemu trgovanju.

KONKURENČNO PRAVO

Konkurenčno pravo ureja uveljavljanje tržne moči v skladu z načelom odprte tržne ekonomije s svobodno konkurenco, ki obenem spodbuja učinkovitost in inovativnost. Aktivnosti med podjetji, vladami ali drugimi gospodarskimi subjekti in/ali sklepanje dogovorov, ki preprečujejo, omejujejo ali izkrivljajo konkurenco, je prepovedano. Zakonodaja med drugim ureja protikonkurenčne dogovore, zlorabe prevladujočega položaja na trgu, združitve in prejemanje državnih pomoči. Dogovori, ki kršijo konkurenčno pravo, so nični in neizvršljivi, v nekaterih primerih pa celo kaznivi. Posledice so lahko dodatna odgovornost do tistih, ki so utrpeli izgubo, in visoke denarne kazni.

Skupina prepoveduje dejavnosti, ki kršijo določila konkurenčnega prava, Zaposleni morajo biti s pravili konkurenčnega prava seznanjeni in jih spoštovati. Zaposlenim je prepovedano:

 • deliti informacije o cenah, produktih, storitvah ali tržnem deležu s katerimkoli podjetjem;
 • identiteto dejanskih ali potencialnih strank Skupine, njihove poslovne podatke ali katere koli druge informacije, na podlagi katerih bi Skupina lahko s temi strankami poslovala, razkrivati osebam izven Skupine;
 • sklepati kakršne koli dogovore, na podlagi katerih bi bila druga stran, udeležena v dogovoru, prisiljena poslovati izključno s Skupino ali ki drugi strani, udeleženi v dogovoru, preprečujejo sklepanje poslov s konkurenčnimi podjetji;
 • sklepati dogovore s katero koli tretjo osebo, ki vključuje omejitve oblikovanja tržnih cen;
 • ali sodelovati na srečanjih s konkurenti Skupine, na katerih se izmenjujejo informacije, ki bi lahko razkrile načrte za prihodnost ali strategije, ali na kakršen koli način nezakonito ali nepošteno pridobiti informacije o trgu ali konkurenčnih podjetjih.

RAČUNOVODSTVO IN DRUGE EVIDENCE

Točnost in popolnost podatkov v poslovnih knjigah in evidencah je ključnega pomena za zagotavljanje integritete in opravljanje dejavnosti Skupine. Skupina je vpeljala notranje predpise in postopke za vodenje evidenc ter interni računovodski nadzor, vse z namenom izpolnjevanja zakonskih in poslovnih zahtev ter zagotavljanja točnosti in popolnosti podatkov v poslovnih knjigah in evidencah za zahtevana minimalna časovna obdobja. To načelo velja tudi za vse evidence, ki jih predpisuje davčna zakonodaja.

Ponarejanje ali prirejanje knjig, evidenc ali računov, ki se nanašajo na poslovanje Skupine, njenih strank ali dobaviteljev (vključno s predložitvijo lažnih dokazil za osebne izdatke), je prepovedano. V primeru napake, opustitve in ponarejanja, je o tem nujno nemudoma poročati nadrejenemu lokalnemu finančnemu direktorju in, če je potrebno, lokalni funkciji Skladnosti poslovanja.

Prepovedano je uničevanje dokumentov ali zapisov, ki bi lahko bili relevantni za morebitne pravne, davčne ali regulatorne postopke. Uničenje dokumentov lahko privede do kazenskih in civilnih sankcij.

Ključnega pomena je, da so podatki, ki jih je Skupina dolžna posredovati regulatornim organom, točni in oddani v roku. Informacije, ki se posredujejo posameznikom, ki sodelujejo pri pripravi dokumentov za regulatorne organe in vlagatelje, morajo biti popolne, točne in pravočasne.

OBDAVČITEV

Skupina ne sme sklepati poslov ali sprejemati investicij, produktov in drugih spodbud z namenom izogibanja plačila in/ali utaje davkov ali pridobitve neupravičene davčne ugodnosti, ki so v nasprotju z zakonom. Dejavnost Skupine mora temeljiti na pomembnih gospodarskih razlogih (pristnih poslovnih namenih). Vsakršna transakcija, katere cilj je izogibanje davčnim predpisom ali neupravičeno znižanje davkov oz. povrnitev plačanih davkov, je strogo prepovedana.

Zaposleni ne smejo prodajati ali ponujati, bodisi v pisni ali ustni obliki, investicij, produktov in drugih transakcij na podlagi dejstva, da predstavljajo zgolj davčne ugodnosti za stranke podjetja in druge zainteresirane strani.

Informacije, ki se posredujejo davčnim organom in drugim pristojnim organom, morajo biti popolne, pravilne in resnične. Prepovedano je ovirati ali otežiti izvajanje davčnih revizij ali inšpekcijskih pregledov s strani teh organov.

Davčne napovedi in katere koli druge dokumente, ki se oddajajo v skladu z davčno zakonodajo, je potrebno vložiti v predvidenih rokih, da bi se izognili kaznim.

PREGLED KODEKSA RAVNANJA

Global Compliance Policy Coordination, kot funkcija v okviru Skupine, s tem Kodeksom upravlja in ga redno pregleduje ter po potrebi prilagaja okoliščinam najmanj na vsaki dve leti.

Upravljanje z nasprotji

SPLOŠNO O NASPROTJIH INTERESOV

Cilj banke in tudi celotne skupine UniCredit je identificiranje nasprotij interesov v banki sami in v okviru skupine ter v največji možni meri preprečevanje nasprotij interesov in njihovo ustrezno upravljanje.
V skladu z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI (zlasti 198. in 205. člen), 167.člena Zakona o bančništvu –ZBan-2, Sklepom o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (členi od 28. do 32.a),  mora banka izvajati politiko obvladovanja nasprotij interesov, na podlagi katere se izvaja identifikacija in upravljanje različnih tipov nasprotij interesov.

Nasprotje interesov lahko nastane:

 • med interesi banke in interesi strank banke ali interesi morebitnih strank banke; pri tem se šteje, da obstoji nasprotje interesov tudi v primeru nasprotja interesov med interesi banke, borznimi posredniki in drugimi osebami, ki na podlagi zaposlitve ali na drugi podlagi opravljajo investicijske posle v imenu banke, zlasti (a ne izključno) upravljavci premoženja ter osebami, ki so z banko povezane z obvladovanjem, in strankami,
 • med interesi strank banke,
 • med interesi banke in interesi zaposlenih banke,
 • med interesi zaposlenih banke in interesi strank banke

POSTOPEK V PRIMERU NASPROTJA INTERESOV (MITIGIRANJE)

V primeru, da se ugotovi nasprotje interesov, banka preveri ustreznost izvedenih ukrepov za preprečevanje nasprotij interesov v konkretnem primeru. Če se ugotovi, da kljub že izvedenim in morebitnim dodatnim ukrepom nasprotja interesov ni mogoče preprečiti, banka nasprotje interesov razkrije stranki.

RAZKRITJE NASPROTIJ INTERESOV

V primeru, da z ukrepi za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov ni mogoče v celoti preprečiti neugodnega vplivanja nasprotja interesov na uresničitev interesov posamezne stranke, mora banka stranki, preden začne zanjo opravljati storitve, razumljivo in jasno razkriti splošne značilnosti in vire teh nasprotij interesov. Razkritje nasprotij interesov velja tudi za primere, ko obstoji nasprotje interesov, a njihovo razkritje ni neposredno vezano na zahtevo po razkritju skladno z veljavno zakonodajo.

POSTOPEK ESKALACIJE

V primeru, ko organizacijski ukrepi ne zadoščajo za preprečevanje morebitne škode strankam oziroma jim ne nudijo zadostne zaščite, enota COMP ravna v skladu s postopkom eskalacije, ki določa, da se nemudoma obvesti vse vpletene OE, po potrebi vzpostavi ad hoc komisije oz. odbor ter vodstvo banke seznani z ustreznim predlogom rešitev.

ZA LAŽJE RAZUMEVANJE:

Transakcija sama po sebi ne predstavlja nasprotja interesov; do nasprotja interesov  pride šele na podlagi neke druge vzporedne aktivnosti.

Potencialno nasprotje interesov, znotraj skupine UniCredit, lahko nastane na podlagi kombinacije transakcij, obstoječih interesov strank/financiranj.

Iz naslova upravljanja z nasprotji interesov in zmanjševanja tveganja ugleda, v primeru obstoja nasprotja interesov, je na ravni skupine UniCredit uvedena preverba obstoja potencialnega nasprotja interesov pri poslovanju s strankami.

Vse preverbe potencialnih nasprotij interesov morajo biti opravljene pred posredovanjem ponudbe stranki.

Varstvo konkurence

V banki je bila sprejeta in se izvaja Politika skladnosti poslovanja na področju protimonopola ter nepoštenih poslovnih praks, ki ureja naslednje vsebine:

 • sporazumi (horizontalni in vertikalni)
 • zloraba prevladujočega položaja
 • koncentracije (združitve in prevzemi)
 • nepoštene poslovne prakse

V zvezi z varstvom konkurence veljajo posebni postopki seznanjanja in poročanja potencialnih kršitev v skladu z notranjim pravili, poteka pa tudi stalno obveščanje in izobraževanje zaposlenih.

 

Boj proti korupciji

Zaveza k ničelni toleranci do korupcije

Skupina UniCredit, katere del je tudi naša banka, prepoveduje korupcijo in deluje v skladu s politiko ničelne tolerance do kakršnegakoli poskusa ali dejanja korupcije pri svojem poslovanju in delovanju svojih zaposlenih. V banki velja splošna prepoved korupcije, zaposleni pa so zavezani k spoštovanju strogih protikorupcijskih pravil na vseh področjih, kjer obstaja tveganje za korupcijo, še zlasti glede sodelovanja s posredniki, dobavitelji, drugimi pogodbenimi partnerji in tretjimi osebami, zaposlovanja, daril in udeležbe na zabavah, sponzorstev in donacij ter sodelovanja pri združitvah in prevzemih.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo