OBVESTILO VLAGATELJEM PODSKLADOV AMUNDI FUNDS

Vlagatelje v podsklade Amundi Funds obveščamo o spremembah, ki bodo stopile v veljavo s 30. novembrom 2021. Za lažje razumevanje in preglednost smo strnili glavne značilnosti sprememb, celoten dokument sprememb pa najdete na tej povezavi.

 

  • Amundi Funds China Equity: sprememba naložbene politike, s katero bodo omogočene naložbe v kitajske delnice razreda A v deležu do 70 % sredstev podsklada (izpostavljenost pred spremembo je znašala do 20 %).
 
  • Amundi Funds Top European Players: preimenovanje podsklada v Amundi Funds Sustainable Top European Players, sprememba primerjalnega indeksa ter sprememba naložbene politike. Ta bo ob preoblikovanju omogočala podskladu, da najmanj 67 % svojih sredstev vlaga v lastniške deleže podjetij s srednjo in veliko tržno kapitalizacijo ter sedežem ali večinskim deležem poslovanja v Evropi.  Ta podjetja morajo biti v skladu s trajnostnim naložbenim ciljem podsklada, vezanim na zniževanje ogljičnega odtisa. Ogljična intenzivnost mora biti usklajena z indeksom MSCI Europe Climate Change, podsklad pa lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge sklade (kolektivni naložbeni podjemi in kolektivni naložbeni podjemi v prenosljive vrednostne papirje). Ustrezno se spremeni tudi primerjalni indeks, ki se uporablja za namen uredbe o razkritju, z indeksa MSCI Europe v indeks MSCI Europe Climate Change in služi kot referenca za usklajevanje ogljične intenzivnosti portfelja. 

 

  • Amundi Funds Argo Bonds: podsklad se preimenuje v Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond.

 

  • Amundi Funds Strategic Bond: sprememba primerjalnega indeksa

 

Primerjalni indeks
(trenutno)
Primerjalni indeks provizije za uspešnost
(trenutno)
Posodobljeni
primerjalni indeks
Posodobljeni
primerjalni
indeks provizije
za uspešnost
EONIA
EONIA + 2,5 %
ESTER
ESTER + 2,5 %

 
 
Več informacij o spremembah si lahko preberete na tej povezavi v obvestilu družbe za upravljanje Amundi Luxembourg S. A. z dne 29. oktober 2021, ali v najbližji poslovalnici UniCredit Bank.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo